വിവരം ഏറ്റവും കുറവുള്ള താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (നാൾ‌വഴി) ‎ശൈലികൾ ‎[74 ബൈറ്റുകൾ]
 2. (നാൾ‌വഴി) ‎ശൈലികൾ/ഈ ‎[206 ബൈറ്റുകൾ]
 3. (നാൾ‌വഴി) ‎സംക്രമം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ആണ് വിശേഷം ‎[220 ബൈറ്റുകൾ]
 4. (നാൾ‌വഴി) ‎പ്ലേറ്റോ ‎[252 ബൈറ്റുകൾ]
 5. (നാൾ‌വഴി) ‎അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ ‎[269 ബൈറ്റുകൾ]
 6. (നാൾ‌വഴി) ‎പിണറായി വിജയൻ ‎[272 ബൈറ്റുകൾ]
 7. (നാൾ‌വഴി) ‎റോബർട്ട് ഗ്രീൻ ഇംഗർസോൾ ‎[297 ബൈറ്റുകൾ]
 8. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/തീട്ടം ‎[320 ബൈറ്റുകൾ]
 9. (നാൾ‌വഴി) ‎ശൈലികൾ/ശ ‎[322 ബൈറ്റുകൾ]
 10. (നാൾ‌വഴി) ‎ശൈലികൾ/ഇ ‎[327 ബൈറ്റുകൾ]
 11. (നാൾ‌വഴി) ‎സംസ്കൃതം പഴമൊഴികൾ ‎[331 ബൈറ്റുകൾ]
 12. (നാൾ‌വഴി) ‎ശൈലികൾ/ല ‎[332 ബൈറ്റുകൾ]
 13. (നാൾ‌വഴി) ‎വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ‎[335 ബൈറ്റുകൾ]
 14. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഐ ‎[340 ബൈറ്റുകൾ]
 15. (നാൾ‌വഴി) ‎വൃശ്ചികപുച്ഛന്യായം ‎[378 ബൈറ്റുകൾ]
 16. (നാൾ‌വഴി) ‎സംഖ്യാശബ്ദകോശം ‎[392 ബൈറ്റുകൾ]
 17. (നാൾ‌വഴി) ‎ശൈലികൾ/ബ ‎[405 ബൈറ്റുകൾ]
 18. (നാൾ‌വഴി) ‎ശൈലികൾ/ഓ ‎[407 ബൈറ്റുകൾ]
 19. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഔ ‎[408 ബൈറ്റുകൾ]
 20. (നാൾ‌വഴി) ‎വജ്രകുക്കുടന്യായം ‎[425 ബൈറ്റുകൾ]
 21. (നാൾ‌വഴി) ‎പെഴ്സി ബിഷ് ഷെല്ലി ‎[430 ബൈറ്റുകൾ]
 22. (നാൾ‌വഴി) ‎യാചിതമണ്ഡനന്യായം ‎[435 ബൈറ്റുകൾ]
 23. (നാൾ‌വഴി) ‎ഒരു തൈ ‎[435 ബൈറ്റുകൾ]
 24. (നാൾ‌വഴി) ‎സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ‎[440 ബൈറ്റുകൾ]
 25. (നാൾ‌വഴി) ‎സ്ഥാലീപുലാകന്യായം ‎[443 ബൈറ്റുകൾ]
 26. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഋ ‎[462 ബൈറ്റുകൾ]
 27. (നാൾ‌വഴി) ‎കരതലാമലകന്യായം ‎[475 ബൈറ്റുകൾ]
 28. (നാൾ‌വഴി) ‎ദണ്ഡാപൂപന്യായം ‎[490 ബൈറ്റുകൾ]
 29. (നാൾ‌വഴി) ‎ശൈലികൾ/ഒ ‎[492 ബൈറ്റുകൾ]
 30. (നാൾ‌വഴി) ‎അസിധാരാവലേഹനന്യായം ‎[511 ബൈറ്റുകൾ]
 31. (നാൾ‌വഴി) ‎അദ്രിമൂഷികപ്രസവന്യായം ‎[512 ബൈറ്റുകൾ]
 32. (നാൾ‌വഴി) ‎പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഛ ‎[522 ബൈറ്റുകൾ]
 33. (നാൾ‌വഴി) ‎ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ ‎[524 ബൈറ്റുകൾ]
 34. (നാൾ‌വഴി) ‎കാകദന്തഗവേഷണന്യായം ‎[534 ബൈറ്റുകൾ]
 35. (നാൾ‌വഴി) ‎ശൈലികൾ/ജ ‎[536 ബൈറ്റുകൾ]
 36. (നാൾ‌വഴി) ‎ഘടദീപികാന്യായം ‎[539 ബൈറ്റുകൾ]
 37. (നാൾ‌വഴി) ‎കരകങ്കണന്യായം ‎[541 ബൈറ്റുകൾ]
 38. (നാൾ‌വഴി) ‎കൂർമ്മാംഗന്യായം ‎[553 ബൈറ്റുകൾ]
 39. (നാൾ‌വഴി) ‎അടിമത്തം ‎[554 ബൈറ്റുകൾ]
 40. (നാൾ‌വഴി) ‎ശൈലികൾ/ഭ ‎[554 ബൈറ്റുകൾ]
 41. (നാൾ‌വഴി) ‎കദംബകോരകന്യായം ‎[557 ബൈറ്റുകൾ]
 42. (നാൾ‌വഴി) ‎ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ് ‎[558 ബൈറ്റുകൾ]
 43. (നാൾ‌വഴി) ‎അച്ചടി ‎[560 ബൈറ്റുകൾ]
 44. (നാൾ‌വഴി) ‎അജാതപുത്രനാമകരണന്യായം ‎[569 ബൈറ്റുകൾ]
 45. (നാൾ‌വഴി) ‎ഓതപ്രോതന്യായം ‎[588 ബൈറ്റുകൾ]
 46. (നാൾ‌വഴി) ‎അരണ്യരോദനന്യായം ‎[599 ബൈറ്റുകൾ]
 47. (നാൾ‌വഴി) ‎ദഗ്ദ്ധപത്രന്യായം ‎[617 ബൈറ്റുകൾ]
 48. (നാൾ‌വഴി) ‎സൂകരപ്രസവന്യായം ‎[621 ബൈറ്റുകൾ]
 49. (നാൾ‌വഴി) ‎ശൈലികൾ/ആ ‎[627 ബൈറ്റുകൾ]
 50. (നാൾ‌വഴി) ‎ഘുണാക്ഷരന്യായം ‎[628 ബൈറ്റുകൾ]

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:ചെറിയ_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്