അടുക്കള പിണക്കം അടക്കി വയ്ക്കണം

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

അണ്ണാര കണ്ണനും തന്നാലായത്