വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാജയങ്ങളിലേക്ക്, അത്യുത്സാഹത്തോടെ കടന്നുചെല്ലുന്നതിലാണ് ജീവിത വിജയം കുടികൊള്ളുന്നത്

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=വിൻസ്റ്റൺ_ചർച്ചിൽ&oldid=21424" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്