ഏറ്റവുമധികം കണ്ണികളാൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 03:55, 24 മേയ് 2022 -ന്‌ ആണ്‌.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. സഹായം:ടൈപ്പിംഗ്‌‏‎ (816 കണ്ണികൾ)
 2. സഹായം:എഡിറ്റിംഗ്‌ വഴികാട്ടി‏‎ (816 കണ്ണികൾ)
 3. സഹായം:Tutorial‏‎ (812 കണ്ണികൾ)
 4. ഉപയോക്താവ്:Kiran Gopi‏‎ (601 കണ്ണികൾ)
 5. ഉപയോക്താവ്:Kgsbot‏‎ (510 കണ്ണികൾ)
 6. ഉപയോക്താവ്:MkBot‏‎ (342 കണ്ണികൾ)
 7. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:MkBot‏‎ (342 കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Prettyurl‏‎ (203 കണ്ണികൾ)
 9. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Kiran Gopi‏‎ (95 കണ്ണികൾ)
 10. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Adithyak1997‏‎ (55 കണ്ണികൾ)
 11. ഉപയോക്താവ്:Adithyak1997‏‎ (55 കണ്ണികൾ)
 12. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Akhilan‏‎ (45 കണ്ണികൾ)
 13. ഉപയോക്താവ്:Akhilan‏‎ (45 കണ്ണികൾ)
 14. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ‏‎ (44 കണ്ണികൾ)
 15. വർഗ്ഗം:ബാബേൽ - ഉപയോക്താക്കൾ ഭാഷയനുസരിച്ച്‏‎ (38 കണ്ണികൾ)
 16. വിക്കിചൊല്ലുകൾ:ബാബേൽ‏‎ (38 കണ്ണികൾ)
 17. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഡ‏‎ (38 കണ്ണികൾ)
 18. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ‏‎ (38 കണ്ണികൾ)
 19. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഷ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 20. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/യ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 21. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ദ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 22. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഞ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 23. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഖ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 24. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ശ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 25. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/മ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 26. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഥ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 27. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഝ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 28. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ക‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 29. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഊ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 30. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/വ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 31. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഭ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 32. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ത‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 33. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഉ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 34. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഴ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 35. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ബ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 36. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ണ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 37. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഓ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 38. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഈ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 39. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ള‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 40. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഫ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 41. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഢ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 42. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ച‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 43. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഒ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 44. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഇ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 45. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ല‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 46. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/പ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 47. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ങ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 48. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഐ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 49. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ആ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 50. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഹ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)