ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 15:59, 25 സെപ്റ്റംബർ 2021 -ന്‌ ആണ്‌.

  1. 1 മുതൽ #9 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 9 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  2. ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  3. ന്യായനിഘണ്ടു‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  4. പാബ്ലോ നെരൂദ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  5. കുമാരനാശാൻ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  6. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  7. സ്ത്രീ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  8. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
  9. ഇന്ത്യ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:കൂടുതൽ_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്