സംവാദം:പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ക

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ചില പ്രദേശങളിൽ അഹങ്കാരികളായവർ തങൾക്കിഷ്ടപ്പെടാത്തവരെ അപഹാസ്യപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രയോഗങൾ . ഇതിലൂടെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളായി അവതരിപ്പിച്ചാൽ ,ഇക്കാലത്തു ഏതെങ്കിലും വിഭാഗങൾക്ക അപമാനെണെന്നു വന്നാൽ ,അവരുടെ പരാതിയിന്മേൽ നിയമ നടപടികളുണ്ടായയേക്കാവുന്നതിനാൽ അത്തരം വാചകങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=സംവാദം:പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ക&oldid=17899" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്