ഓഓത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പട്ടികയായി കാണിക്കുക

Jump to navigation Jump to search
Browse OAuth applications
(ആദ്യ | അവസാന) പഴയ 20 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • MWOAuth Hello World (end user version) [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Anomie

  വിവരണം: A simple application to demonstrate the use of OAuth with MediaWiki. https://tools.wmflabs.org/oauth-hello-world/enduser.php

  ബാധകമായ പദ്ധതി: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Gerrit Patch Uploader [0.1.2] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Valhallasw

  വിവരണം: Simple authentication with wiki account for the Gerrit Patch Uploader.

  ബാധകമായ പദ്ധതി: www.mediawiki.org

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Gerrit Patch Uploader [0.1.3] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Valhallasw

  വിവരണം: Simple authentication with wiki account for the Gerrit Patch Uploader.

  ബാധകമായ പദ്ധതി: www.mediawiki.org

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • pb [0.1] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Ireas

  വിവരണം: System to document aqcuitances between Wikimedians, see https://tools.wmflabs.org/pb/

  ബാധകമായ പദ്ധതി: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Snuggle [1.3] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: EpochFail

  വിവരണം: Snuggle is a browser-based newcomer observation and support system. Snuggle is designed to allow Wikipedian mentors to observe the activities of recently registered editors and separate good newcomers (good-faith and productive) from the bad ones (bad-faith and vandals).

  ബാധകമായ പദ്ധതി: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • CropTool [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Danmichaelo

  വിവരണം: Tool to crop images at Wikimedia Commons

  ബാധകമായ പദ്ധതി: commons.wikimedia.org

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Barnsworth [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Slaporte

  വിവരണം: A tool for a sending barnstars.

  ബാധകമായ പദ്ധതി: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • omwcat [LOCAL] [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: MahmoudHashemi

  വിവരണം: A demo application testing OAuth on MediaWiki, providing an alternative interface for browsing categories. A dev version of: https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:OAuthListConsumers/view/548121f192834b62f4ee3d94e7cf60ff&name=&publisher=&stage=-1

  ബാധകമായ പദ്ധതി: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • omwcat [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: MahmoudHashemi

  വിവരണം: A demo application testing OAuth on MediaWiki, providing an alternative interface for browsing categories.

  ബാധകമായ പദ്ധതി: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Wikimetrics Website [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Milimetric (WMF)

  വിവരണം: Wikimetrics allows you to select a set of users, also known as a "cohort", select a metric to be computed for each of these users, and retrieve the response in JSON or CSV format.

  ബാധകമായ പദ്ധതി: meta.wikimedia.org

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Wikimetrics Dev Instance [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Milimetric (WMF)

  വിവരണം: This is just for testing purposes. It will use localhost:5000/auth/meta_mw as the callback url

  ബാധകമായ പദ്ധതി: meta.wikimedia.org

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Wikimetrics [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Milimetric (WMF)

  വിവരണം: Wikimetrics allows you to select a set of users, also known as a "cohort", select a metric to be computed for each of these users, and retrieve the response in JSON or CSV format.

  ബാധകമായ പദ്ധതി: meta.wikimedia.org

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • CropTool [1.1] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Danmichaelo

  വിവരണം: Tool to crop images at Wikimedia Commons

  ബാധകമായ പദ്ധതി: commons.wikimedia.org

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Functionary permissions checkpoint [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: LFaraone

  വിവരണം: This application verifies the requestor has the requisite user rights to access restricted resources.

  ബാധകമായ പദ്ധതി: en.wikipedia.org

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Limn Examples and Debugging Dashboards [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Milimetric (WMF)

  വിവരണം: This site hosts a variety of dashboards that serve as examples for what Limn can visualize as well as various one-off visualization projects that people might want to share.

  ബാധകമായ പദ്ധതി: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Editor Engagement Dashboards [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Milimetric (WMF)

  വിവരണം: This site hosts a variety of dashboards relevant to Editor Engagement efforts at Wikimedia Foundation (WMF)

  ബാധകമായ പദ്ധതി: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Grantmaking and Programs Dashboards [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Milimetric (WMF)

  വിവരണം: This site hosts a variety of dashboards useful to the Grantmaking and Programs teams at Wikimedia Foundation (WMF)

  ബാധകമായ പദ്ധതി: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Wikimedia Foundation Reportcard Test [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Milimetric (WMF)

  വിവരണം: This is the staging version of the Wikimedia Foundation's Reportcard. Changes are deployed here for review before the monthly metrics meeting.

  ബാധകമായ പദ്ധതി: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • WMF Mobile Reportcard [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Milimetric (WMF)

  വിവരണം: This is a collection of graphs detailing usage of the mobile websites maintained by WMF.

  ബാധകമായ പദ്ധതി: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

 • Wikimedia Foundation Reportcard [1.0] (details)

  OAuth protocol version: OAuth 1.0a

  പ്രസാധകർ: Milimetric (WMF)

  വിവരണം: The Wikimedia Foundation (WMF) Reportcard is a collection of graphs which attempt to gauge the health of different aspects of WMF projects.

  ബാധകമായ പദ്ധതി: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും

  സ്ഥിതി: approved

  Recent changes by this application

(ആദ്യ | അവസാന) പഴയ 20 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:OAuthListConsumers" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്