ഓഓത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പട്ടികയായി കാണിക്കുക

Jump to navigation Jump to search
Browse OAuth applications
Application name
omwcat [LOCAL]
Consumer version
1.0
OAuth protocol version
OAuth 1.0a
പ്രസാധകർ
MahmoudHashemi
സ്ഥിതി
approved
വിവരണം
A demo application testing OAuth on MediaWiki, providing an alternative interface for browsing categories. A dev version of: https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:OAuthListConsumers/view/548121f192834b62f4ee3d94e7cf60ff&name=&publisher=&stage=-1
ബാധകമായ പദ്ധതി
ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും
OAuth "callback URL"
http://localhost:5000/auth/callback
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
ഇല്ല
Applicable grants
  • താളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക
നിലവിലുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക; സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക
  • ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പട്ടികയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക
താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക കാണുക
  • വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ
താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക തിരുത്തുക


"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:OAuthListConsumers/view/42c3cf1f0c83439abc8b61d0df52a197" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്