കാകതാലീയന്യായം

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

താലീയം എന്നാൽ ഞാവല്പഴം. കാക്ക ഞാവല്പഴം കൊത്തിക്കൊണ്ട് പറക്കുന്നതിനിടയിൽ അത് താഴെ വീഴുകയും അതു നമുക്കുതന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ എന്നതു പോലെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടു മാത്രം യാദ്രുശ്ചികമായി ഉണ്ടായ നേട്ടത്തെപ്പറ്റി ഊറ്റം കൊള്ളേണ്ടതില്ല എന്നു സാരം.

  • ചക്കയിട്ടാൽ എപ്പൊഴും മുയൽ ചാവില്ല
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=കാകതാലീയന്യായം&oldid=10428" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്