ഉപയോക്താവ്:മാതൃകാ ഉപയോക്താവ്

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ml മലയാളം മാതൃഭാഷയായുള്ള വ്യക്തി.
171 Magnolien.JPG ഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.
Wikiquote-logo.svg
ഈ വ്യക്തി, താനൊരു വിക്കിചൊല്ലുകാരനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു.
User browser firefox.png ഈ ഉപയോക്താവ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

താങ്കൾക്കായുള്ള താൾ ഈ താളിലേതു പോലെ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്‌. ഉപയോക്താവിനുള്ള താൾ വിക്കി ചൊല്ലുകളുടെ രചനയ്ക്ക് സഹായകമാവുന്നതിനായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ

താങ്കളുടെ vector.js-ൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ താങ്കൾക്കും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് മാതൃകാ ഉപയോക്താവ്/vector.js-ൽ ഉള്ള

importScript('ഉ:മാതൃകാ ഉപയോക്താവ്/വർഗ്ഗം.js');

എന്ന വരി താങ്കളുടെ vector.js-ൽ ചേർത്ത് കാഷെ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലേഖനങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണത്തിനായുള്ള ടൂൾ താങ്കൾക്കും ലഭ്യമാവുന്നതാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ ആവശ്യമായ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ താങ്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

കുറിപ്പ്: ഇതര സ്കിന്നുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ (ഉദാ: Modern, Monobook, Myskin, തുടങ്ങിയവ) vector.js-നു പകരം അവരവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കിന്നുകളുടെ Custom JS-ലാണ് ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. അവ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കാണാം.