7ന്ത് േഡ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

"midnight... പൂർണമാകുന്ന ഒരു

ദിവസത്തിെന്റ  ഏറ്റവും നിർണായകമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അഭിനയിക്കാത്ത നിമിഷങ്ങൾ. സ്വയം തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നത്  പകലിെന്റ െവളിച്ചത്തിലല്ല രാത്രിയുെട കറുപ്പിലാണ്. 

പ്രണയം, പ്രതികാരം, ഭയം, കാമം എല്ലാ വികാരങ്ങൾക്കും ഒേര നിറമാണ് "BLACK" and i am in love with that color.."

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=7ന്ത്_േഡ&oldid=19617" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്