സൂര്യേനുദിച്ചുകണ്ടേ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഒരു ഞാറുനടീൽ പാട്ട്.


<poem> സൂര്യേനുദിച്ചുകണ്ടേ താരീകന്താരോം നേരംപുലർന്നുപോയേ താരീതിനന്തോം ഒരുപിടിഞാറെടുത്തേൻ താരീകന്താരോം ആദിത്യൻ കതിരുനോക്യേ- താരീതിനന്തോം ആദിത്യൻകതിരുകണ്ടേ താരീകന്താരോം തൈവത്തെക്കൈയെടുത്തേൻ താരീതിനന്തോം തമ്പുരാൻ വന്നല്ലോ താരീകന്താരോം തല്ലിക്കരകേറ്റുമേ താരീതിനന്തോം നട്ടിട്ടും തീരുന്നില്ലേ താരീകന്താരോം നേരംപുലർന്നുപോയേ താരീതിനന്തോം മേനിതളർന്നുപോയേ താരീകന്താരോം നേരം പുലർന്നുപോയേ താരീതിനന്തോം

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=സൂര്യേനുദിച്ചുകണ്ടേ&oldid=6989" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്