ശ്രീ ഗണപതിയുടെ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ശ്രീ ഗണപതിയുടെ തിരുനാമക്കുറി തുയിലുണര്

ശ്രീ മഹാദേവനും ശ്രീപാർ‌വ്വതിക്കും

പൊന്നായ് വളർന്നവനേ തുയിലുണര്

ആനമുഖവന്ക്ക് മുതലമൃദൂണ്ക്ക് അയ്യാ തുയിലുണര്

അയ്യായ്യാ തുയിലുണര്

ശ്രീ ഗണപതിയുടെ തിരുനാമക്കുറി തുയിലുണര്

ശിവനേ ശിവനുതിരുമകനേ പിള്ള ഗണപതിയേ

ഗണപതിയേ നിന്നെ

കൈലാസത്തിൽ പെരുമാൾതിരുമുൻപിൽ‍ അച്ഛനു കാവലായ്

അമ്മയിരുത്തി കുളിക്കാൻ പോയ്

ശ്രീ ഗണപതിയുടെ തിരുനാമക്കുറി തുയിലുണര്

തിരുമകനായ് നീ കാവലിനായ് ഇരുന്നരുളും സമയത്തിൽ

നിന്നെ പറഞ്ഞുവിട്ട ചെഞ്ചിടനടുവിൽ ഇണങ്ങിമയങ്ങിയ

മങ്കയഗംഗയെ മടിയിറക്കിലിരുത്തി

ഗണപതിയേ നിന്നച്ഛൻ മുപ്പാരിന്നച്ഛൻ ശൃംഗാരനടമാടി ഗംഗയുമായ്

അമ്മയോ നിന്നെ നമ്പി അച്ഛനതിലേറെ നമ്പി രണ്ടുപെർക്കും നല്ല പിള്ള

ഗണപതിയേ

ശ്രീ ഗണപതിയുടെ തിരുനാമക്കുറി തുയിലുണര്

കോകിളകി കൊണ്ട് കോപേന താപേന ശ്രീപാർ‌വ്വതി വന്നു കലമ്പി നിന്നു

ഗിരിമകളുടെ പുരികക്കൊടി ചാടിയ കൂർബലും ചെങ്ങിയ കണ്മുനയും

കണ്ടുകണ്ടു മനമിടറുമാറടിപതറുമാറഴിയും ഹൃദയം വഴിയുംമട്ടിൽ

നാണത്താൽ തലതാഴ്ത്തി ശിവനും ഗംഗയും ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു

ശ്രീ ഗണപതിയുടെ തിരുനാമക്കുറി തുയിലുണര്

ശ്രീ മഹാദേവനും ശ്രീപാർ‌വ്വതിക്കും

പൊന്നായ് വളർന്നവനേ തുയിലുണര്

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ശ്രീ_ഗണപതിയുടെ&oldid=15093" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്