വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:ശൈലികൾ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഓളം അടങ്ങിയിട്ട് ഓടമിറക്കാൻ കഴിയില്ല.. എല്ലാം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുതുടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയാൽ ഒരിക്കലും അത് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയില്ല.