വടക്കൻ പാട്ടുകൾ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കേരള സംസ്കാരത്തിന് വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ അമൂല്യ സംഭാവനയാണ് വടക്കൻ പാട്ടുകൾ എന്നു പ്രസസ്തിയാർജിച്ച വാടക്കൻ മലബാറിലെ നാടോടിപ്പാട്ടുകൾ. നൂറ്റാണ്ടുകളായി വാമൊഴിയായി തലമുറയിൽ നിന്നും തലമുറയിലേക്കു പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് ഈ പാട്ടുകൾ.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=വടക്കൻ_പാട്ടുകൾ&oldid=7139" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്