വടക്കത്തി പെണ്ണാളേ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വടക്കത്തിപ്പെണ്ണാളേ

വൈക്കം കായൽ ഓളം തല്ലുന്ന വഴിയേ കൊയ്ത്തിനു വന്നവളേ

കണ്ണുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് മിണ്ടുമിളമങ്കേ

കണിമങ്കേ കന്നിമടന്തേ

വടക്കത്തിപ്പെണ്ണാളേ

ആളൊഴിഞ്ഞ മൈനപ്പാടനടുവരമ്പത്ത്

അതിരുവരമ്പത്ത്

ആയിരം താറാകാറനിലവിളീൽ

എന്റെ മനസ്സിന്റെ കനറ്റലു നീ കേട്ടോ നീ കേട്ടില്ലേ

എന്റെ താറാമ്പറ്റം പോലെ ചെതറുന്നേ ഞാൻ

വടക്കത്തിപ്പെണ്ണാളേ

നിലാവുവീണ പമ്പയാറ്റിൻ ചുഴിയിളക്കത്തിൽ

ഓളമിളക്കത്തിൽ

കോളിളകാണ്ട് മാനം തെളിഞ്ഞപ്പോ

നിന്റെ ചിരി മാത്രം തേടി വരുമെന്നെ കണ്ടോ

കണ്ടില്ലേ നീ കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ

എന്റെ നയമ്പിലെ വെള്ളം പോലെ ചെതറുന്നേ ഞാൻ

വടക്കത്തിപ്പെണ്ണാളേ

വൈക്കം കായൽ ഓളം തല്ലുന്ന വഴിയേ കൊയ്ത്തിനു വന്നവളേ

കണ്ണുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് മിണ്ടുമിളമങ്കേ കണിമങ്കേ കന്നിമടന്തേ

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=വടക്കത്തി_പെണ്ണാളേ&oldid=20861" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്