മാരിമഴകൾ നനഞ്ചേ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

<poem> മാരിമഴകൾ നനഞ്ചേ-ചെറു വയലുകളൊക്കെനനഞ്ചേ പൂട്ടിയൊരുക്കിപ്പറഞ്ചേ-ചെറു ഞാറുകൾകെട്ടിയെറിഞ്ചേ ഓമല, ചെന്തില, മാല-ചെറു കണ്ണമ്മ, കാളി, കറുമ്പി, ചാത്ത, ചടയമാരായ-ചെറു- മച്ചികളെല്ലാരുംവന്തേ വന്തുനിരന്തവർനിന്റേ-കെട്ടി ഞാറെല്ലാം കെട്ടിപ്പകുത്തേ, ഒപ്പത്തിൽ നട്ടുകരേറാ-നവർ കുത്തിയെടുത്തു കുനിഞ്ചേ കണ്ണച്ചെറുമിയൊന്നപ്പോൾ-അവൾ ഓമലേയൊന്നുവിളിച്ചേ 'പാട്ടൊന്നു പാടീട്ടുവേണം-നിങ്ങൾ നട്ടുകരയ്ക്കങ്ങുകേറാൻ' അപ്പോളൊരുതത്തപ്പെണ്ണ്-അവൾ മേമരമേറിക്കരഞ്ചേ മേല്പോട്ടുനോക്കിപ്പറഞ്ചേ-കൊച്ചു ഓമലക്കുട്ടിച്ചെറുമി തത്തമ്മപ്പെണ്ണേ, നീയിപ്പോൾ-ഇങ്കെ വന്തൊരുകാരിയംചൊല്ലൂ.

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=മാരിമഴകൾ_നനഞ്ചേ&oldid=6968" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്