ഫലകം:CSS list-style-type values

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഫലകം:Anchor ഫലകം:Hidden begin

CSS2.1 list-style-type values[1]

ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core


CSS2 list-style-type values dropped in CSS2.1 but still supported by some browsers[2]

ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core ഫലകം:CSS list-style-type values/core


CSS3 list-style-type values (incomplete)[3]

CSS3 adds hundreds of new values, most not yet supported by major browsers

ഫലകം:CSS list-style-type values/core

ഫലകം:Hidden end

[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഫലകം:CSS_list-style-type_values&oldid=12975" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്