ഉപയോക്തൃവിഭാഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഈ വിക്കിയിൽ നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങളെയും, ആ സംഘങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളേയും താഴെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.

സൂചന:

 • അവകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നു
 • അവകാശം നീക്കിയിരിക്കുന്നു
സംഘംഅവകാശങ്ങൾ
(എല്ലാം)
 • താളുകൾ വായിക്കുക (read)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • അംഗത്വങ്ങൾ സം‌യോജിപ്പിക്കുക (centralauth-merge)
 • താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക സ്വയം കാണുക (viewmywatchlist)
 • താങ്കളുടെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ കാണുക (ഉദാ: ഇമെയിൽ വിലാസം, യഥാർത്ഥനാമം) (viewmyprivateinfo)
 • താങ്കളുടെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ തിരുത്തുക (ഉദാ: ഇമെയിൽ വിലാസം, യഥാർത്ഥനാമം) (editmyprivateinfo)
 • താങ്കളുടെ സ്വന്തം ക്രമീകരണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editmyoptions)
 • താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക സ്വയം തിരുത്തുക. ഈ അവകാശമില്ലാതെതന്നെ ചില പ്രവൃത്തികൾ താളുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. (editmywatchlist)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക (സംവാദം താളുകൾ അല്ലാത്തവ) (createpage)
 • തിരുത്തുക എ.പി.ഐ.യുടെ ഉപയോഗം (writeapi)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view)
 • ദുരുപയോഗരേഖ കാണുക (abusefilter-log)
 • പുതിയ ഉപയോക്തൃ അംഗത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക (createaccount)
 • വിപ്സ് (VIPS) അളവ് മാറ്റൽ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഉപയോഗിക്കുക. (vipsscaler-test)
 • സംവാദ താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക (createtalk)
അംഗത്വ സ്രഷ്ടാക്കൾ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ബാധകമല്ല (noratelimit)
യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കൾ
 • "സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്നടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editsemiprotected)
 • ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്കോഡ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ കാണുക (transcode-status)
 • Allow a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
 • താളുകൾ നീക്കുക (move)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • പുനഃക്രമീകരണം പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്കോഡ് ചെയ്ത ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ജോബ് ക്യൂവിലേയ്ക്ക് വീണ്ടും ചേർത്തു (transcode-reset)
 • പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോക്തൃതാളായി സേവ് ചെയ്യുക (collectionsaveasuserpage)
 • പുസ്തകങ്ങൾ സമൂഹ താളായി സേവ് ചെയ്യുക (collectionsaveascommunitypage)
യന്ത്രങ്ങൾ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • "സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്നടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editsemiprotected)
 • എ.പി.ഐ. ക്വറികളിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഉപയോഗിക്കുക (apihighlimits)
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
 • തിരുത്തുക എ.പി.ഐ.യുടെ ഉപയോഗം (writeapi)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ബാധകമല്ല (noratelimit)
 • യാന്ത്രിക പ്രവൃത്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു (bot)
 • സംവാദം താളുകളിലെ ചെറുതിരുത്തലുകൾ പുതിയ സന്ദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന അറിയിപ്പിനു കാരണമാകരുത് (nominornewtalk)
 • സ്വന്തം തിരുത്തുകൾ റോന്തു ചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (autopatrol)
ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
ചെക്ക് യൂസർമാർ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • Allow a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • ചെക്ക് യൂസറിന്റെ ഐ.പി. വിലാസവും മറ്റു വിവരങ്ങളും (checkuser)
 • ചെക്ക്‌‌യൂസർ രേഖ കാണുക (checkuser-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ കാണുക (abusefilter-privatedetails)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
സ്ഥിരീകരിച്ച ഉപയോക്താക്കൾ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • "സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്നടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editsemiprotected)
 • ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്കോഡ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ കാണുക (transcode-status)
 • Allow a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
 • താളുകൾ നീക്കുക (move)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • പുനഃക്രമീകരണം പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്കോഡ് ചെയ്ത ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ജോബ് ക്യൂവിലേയ്ക്ക് വീണ്ടും ചേർത്തു (transcode-reset)
 • പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോക്തൃതാളായി സേവ് ചെയ്യുക (collectionsaveasuserpage)
 • പുസ്തകങ്ങൾ സമൂഹ താളായി സേവ് ചെയ്യുക (collectionsaveascommunitypage)
ഇറക്കുമതിക്കാർ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (importupload)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • മറ്റുള്ള വിക്കികളിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (import)
സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • ഉപയോക്തൃ സമ്പർക്കമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക (editinterface)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ CSS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editusercss)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ JS പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjs)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ജെസൺ പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjson)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് തിരുത്തുക (editsitejs)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജെസൺ തിരുത്തുക (editsitejson)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക സി.എസ്.എസ്. തിരുത്തുക (editsitecss)
ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • ഐ.പി. തടയലുകൾ, സ്വതേയുള്ള തടയലുകൾ, റേഞ്ച് തടയലുകൾ ഒക്കെ ബാധകമല്ലാതിരിക്കുക (ipblock-exempt)
 • ടോറിന്റെ പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള തടയൽ പാർശ്വീകരിച്ചു കടക്കുക (torunblocked)
Users blocked from IPInfo
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • Allow a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Allow a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
Push subscription managers
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • Manage all push subscriptions (manage-all-push-subscriptions)
സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • എല്ലാ ഉപയോക്തൃ അവകാശങ്ങളും തിരുത്തുക (userrights)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ബാധകമല്ല (noratelimit)
 • വലിയ നാൾവഴിയുള്ള താളുകൾ മായ്ക്കുക (bigdelete)
അമർച്ചകർ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • ഒരു ഉപയോക്തൃനാമത്തെ തടയുക, പരസ്യമായി കാണപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുന്നു (hideuser)
 • താളിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ മായ്ക്കുക പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (deleterevision)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ മറയ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കാണുക (abusefilter-hidden-log)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ മറയ്ക്കുക (abusefilter-hide-log)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • പരസ്യമല്ലാത്ത രേഖകൾ കാണുക (suppressionlog)
 • മറ്റുപയോക്താക്കളിൽ നിന്നും മറയ്ക്കപ്പെട്ട നാൾപ്പതിപ്പുകൾ കാണുക (viewsuppressed)
 • മറ്റുപയോക്താക്കൾക്കായി താളുകളുടെ നാൾപ്പതിപ്പുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നതാക്കുക, മറയ്ക്കുക, മറയ്ക്കൽ മാാറ്റുക (suppressrevision)
 • രേഖയിലെ പ്രത്യേക ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ മായ്ക്കുകയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുക (deletelogentry)
കാര്യനിർവാഹകർ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • "കാര്യനിർ‌വാഹകർ മാത്രം" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editprotected)
 • "സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു" എന്നടയാളപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള താളുകൾ തിരുത്തുക (editsemiprotected)
 • ടാഗുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുക (managechangetags)
 • ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്കോഡ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ കാണുക (transcode-status)
 • Allow a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • അടിസ്ഥാന ഉപയോക്തൃതാൾ മാറ്റുക (move-rootuserpages)
 • ആഗോള തടയലിനെ പ്രാദേശികമായി നിർവീര്യമാക്കുക (globalblock-whitelist)
 • ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഉപയോക്താവിനെ തടയുക (blockemail)
 • ഉപയോക്തൃ സമ്പർക്കമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക (editinterface)
 • എ.പി.ഐ. ക്വറികളിൽ ഉയർന്ന പരിധി ഉപയോഗിക്കുക (apihighlimits)
 • ഐ.പി. അധിഷ്ഠിത പരിധികൾ ബാധകമല്ല (autoconfirmed)
 • ഐ.പി. തടയലുകൾ, സ്വതേയുള്ള തടയലുകൾ, റേഞ്ച് തടയലുകൾ ഒക്കെ ബാധകമല്ലാതിരിക്കുക (ipblock-exempt)
 • ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ അവസാനം തിരുത്തൽ നടത്തിയ ഉപയോക്താവിന്റെ തിരുത്തൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കുക (rollback)
 • കാപ്ച ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ കാപ്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക (skipcaptcha)
 • ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നും റ്റാഗുകൾ മായ്ക്കുക (deletechangetags)
 • താളിന്റെ ഉള്ളടക്ക രീതി തിരുത്തുക (editcontentmodel)
 • താളിന്റെ പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ മായ്ക്കുക പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (deleterevision)
 • താളുകളുടെ നാൾവഴികൾ ലയിപ്പിക്കുക (mergehistory)
 • താളുകൾ അവയുടെ ഉപതാളുകളോടുകൂടീ നീക്കുക (move-subpages)
 • താളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ മായ്ക്കുക (nuke)
 • താളുകൾ നീക്കുക (move)
 • താളുകൾ മായ്ക്കുക (delete)
 • താളുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ സ്രോതസ്സ് താളിൽ തിരിച്ചുവിടലുകൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക (suppressredirect)
 • താൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക (undelete)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ പുതുക്കുക (abusefilter-modify)
 • ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ കാണുക (abusefilter-log-private)
 • ദുരുപയോഗരേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ വിശദമായി കാണുക (abusefilter-log-detail)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് സന്ദേശം അയയ്ക്കുക (massmessage)
 • നിലവിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ മുകളിലേയ്ക്ക് അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്യുക (reupload)
 • നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട താളുകളിൽ തിരയുക (browsearchive)
 • പങ്ക് വെയ്ക്കപ്പെട്ട മീഡിയ സംഭരണിയെ പ്രാദേശികമായി അതിലംഘിക്കുക (reupload-shared)
 • പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കായി ദുരുപയോഗ അരിപ്പ പുതുക്കുക (abusefilter-modify-restricted)
 • പുതിയ ഉപയോക്തൃ അംഗത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക (createaccount)
 • പുനഃക്രമീകരണം പരാജയപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്കോഡ് ചെയ്ത ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ജോബ് ക്യൂവിലേയ്ക്ക് വീണ്ടും ചേർത്തു (transcode-reset)
 • പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (upload)
 • പ്രമാണങ്ങൾ നീക്കുക (movefile)
 • പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ ബാധകമല്ല (noratelimit)
 • മറ്റുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിൽനിന്നും തടയുക (block)
 • മറ്റുള്ള വിക്കികളിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (import)
 • മറ്റുള്ളവരുടെ തിരുത്തുകൾ റോന്തുചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (patrol)
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ജെസൺ പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (edituserjson)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട എഴുത്തും താളിന്റെ മായ്ക്കപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാണുക (deletedtext)
 • മായ്ക്കപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ കാണുക (deletedhistory)
 • മുൻപ്രാപനം നടത്തിയ തിരുത്തലുകൾ യാന്ത്രിക തിരുത്തലുകളായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (markbotedits)
 • രേഖയിലെ പ്രത്യേക ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ മായ്ക്കുകയോ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുക (deletelogentry)
 • വർഗ്ഗ താളുകൾ മാറ്റുക (move-categorypages)
 • ശ്രദ്ധിക്കാത്ത താളുകളുടെ പട്ടിക കാണുക (unwatchedpages)
 • സംരക്ഷണ മാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, നിർഝരിത മാർഗ്ഗത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താളുകൾ തിരുത്തുക (protect)
 • സൈറ്റ്-വ്യാപക ജെസൺ തിരുത്തുക (editsitejson)
 • സ്പൂഫിങ് പരിശോധനകൾ അതിലംഘിക്കുക (override-antispoof)
 • സ്വകാര്യമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ദുരുപയോഗ അരിപ്പകൾ കാണുക (abusefilter-view-private)
 • സ്വന്തം തിരുത്തുകൾ റോന്തു ചുറ്റിയതായി അടയാളപ്പെടുത്തുക (autopatrol)
 • സ്വയം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണങ്ങൾക്കു മുകളിലേയ്ക്ക് പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (reupload-own)
 • സംഘം ചേർക്കുക: ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
 • സംഘം നീക്കംചെയ്യുക: ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
ട്രാൻസ്‌‌വിക്കി ഇറക്കുമതിക്കാർ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • ദ്വി-ഘടക സാധൂകരണം സജ്ജമാക്കുക (oathauth-enable)
 • മറ്റുള്ള വിക്കികളിൽ നിന്നും താളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക (import)
ഉപയോക്താക്കൾ
(അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
 • താളുകൾ വായിക്കുക (read)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • അടിസ്ഥാന ഉപയോക്തൃതാൾ മാറ്റുക (move-rootuserpages)
 • ഒറ്റയൊറ്റ നാൾപ്പതിപ്പുകൾക്കും രേഖയിലെ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾക്കും ഐച്ഛിക ടാഗുകൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീക്കംചെയ്യുക (changetags)
 • ചെറിയ തിരുത്തലായി രേഖപ്പെടുത്തുക (minoredit)
 • താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഉപയോക്തൃ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editmyuserjs)
 • താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഉപയോക്തൃ ജെസൺ പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editmyuserjson)
 • താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഉപയോക്തൃ സി.എസ്.എസ്. പ്രമാണങ്ങൾ തിരുത്തുക (editmyusercss)
 • താളുകൾ തിരുത്തുക (edit)
 • താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക (സംവാദം താളുകൾ അല്ലാത്തവ) (createpage)
 • തിരുത്തുക എ.പി.ഐ.യുടെ ഉപയോഗം (writeapi)
 • പാഴെഴുത്ത് കരിമ്പട്ടിക രേഖ കാണുക (spamblacklistlog)
 • മറ്റുപയോക്താക്കൾക്ക് ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക (sendemail)
 • മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ടാഗുകളും ബാധകമാക്കുക (applychangetags)
 • വർഗ്ഗ താളുകൾ മാറ്റുക (move-categorypages)
 • സംവാദ താളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക (createtalk)
 • സൈറ്റിന്റെ കാഷെ ഒരു താളിനായി പർജ് ചെയ്യുക (purge)

നാമമേഖലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ

നാമമേഖലഉപയോക്താവിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അവകാശം (അവകാശങ്ങൾ)
മീഡിയവിക്കി
 • ഉപയോക്തൃ സമ്പർക്കമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക (editinterface)
Gadget
 • ഗാഡ്ജറ്റിന്റെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റും സി.എസ്.എസ്. താളുകളും തിരുത്തുക (gadgets-edit)
Gadget definition
 • ഗാഡ്ജറ്റിന്റെ നിർവ്വചനങ്ങൾ തിരുത്തുക (gadgets-definition-edit)