ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത ഫലകങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 07:49, 29 ജൂൺ 2022 -ന്‌ ആണ്‌.

ഫലകം എന്ന നാമമേഖലയിൽ ഉള്ളതും ഒരു താളിലും ചേർത്തിട്ടുമില്ലാത്ത എല്ലാ ഫലകതാളുകളുടേയും പട്ടിക ഈ താളിൽ കാണാം. ഫലകങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതു മറ്റൊരു താളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:!‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:ASIN‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:ATCvet‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:Accessibility dispute‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:Ar‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:Archive for converted LQT page‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 7. ഫലകം:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Asbox/stubtree‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Asx‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:Auto italic title‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Awaiting‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Barnstar documentation‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Birth-date‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:BotFlag‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:CSS list-style-type values‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:Catholicism‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Central nervous system navs‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Checking‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Chinese calendar/day/78/26‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Chinese calendar/day/78/27‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:Chinese calendar/month/78/26‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:Chinese calendar/month/78/27‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:Citation‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Cite jstor‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:Collier's Poster‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Comics infobox sec‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Commons category‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:Convert/Dual/LinAoffDorSoff‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകം:Convert/Dual/LinAoffDorSoffT‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകം:Convert/Dual/LinAoffDorSon‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 31. ഫലകം:Convert/Dual/LinAoffDsSoffT‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 32. ഫലകം:Convert/Dual/LinAonDorSoff‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 33. ഫലകം:Convert/Dual/LinAonDorSon‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 34. ഫലകം:Convert/Dual/LoffAoffD/SoffT‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 35. ഫലകം:Convert/Dual/LoffAoffDbSonT‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 36. ഫലകം:Convert/Dual/LoffAoffDorSon‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 37. ഫലകം:Convert/Dual/LoffAoffDorSonT‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 38. ഫലകം:Convert/Dual/LoffAonDorSon‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 39. ഫലകം:Convert/Dual/LonAoffDbSoffT‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 40. ഫലകം:Convert/Dual/LonAoffDorSoff‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 41. ഫലകം:Convert/Dual/LonAoffDorSon‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 42. ഫലകം:Convert/Dual/LonAoffDsSonT‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 43. ഫലകം:Convert/Dual/LonAonDorSoff‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 44. ഫലകം:Convert/Dual/LonAonDorSon‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 45. ഫലകം:Convert/Dual/LoutAoffDorSoff‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 46. ഫലകം:Convert/Dual/LoutAoffDorSon‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 47. ഫലകം:Convert/Dual/LoutAonDorSoff‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 48. ഫലകം:Convert/Dual/LoutAonDorSon‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 49. ഫലകം:Convert/LoffAoffDorSoffT‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 50. ഫലകം:Convert/LoffAoffDorSoffTs‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഉപയോഗിക്കാത്തഫലകങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്