നേരം വളരെപ്പുലരുംമുമ്പേ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നാടൻപാട്ട്.


<poem> നേരം വളരെപ്പുലരുംമുമ്പേ തമ്പൂരാൻ വന്നുവിളിക്കുന്നേ ചിന്നക്കൊടയും കറക്കിപ്പുടിച്ച്- തമ്പൂരാൻ വന്നുവിളിക്കുന്നേ പുള്ളയൊള്ളകള്ളീകളേം പെണ്ണാളേംവിളിച്ചെറക്കുന്നേ മുട്ടിക്കൂനിമുതുമികളേം പെണ്ണാളേം വിളിച്ചെറക്കുന്നേ ചിന്നക്കൊടയും കറക്കിപ്പുടിച്ചേ തമ്പൂരാൻ വന്നുവിളിക്കുന്നേ നേരം വളരെപ്പുലരുംമുമ്പേ തമ്പൂരാൻവന്നുവിളിക്കുന്നേ