തേവീ തിരുതേവീപുന്തേരിക്കണ്ടം

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

നെൽകൃഷിയുടെ ഒരുക്കങ്ങളെ പ്രതിപാധിക്കുന്ന ഒരു നാടൻ പാട്ട്.


<poem> തേവീ തിരുതേവീപുന്തേരിക്കണ്ടം പുന്തേരിക്കണ്ടത്തിലാളൂവരുന്നേ ആളൂ-വരുന്നേ-കാളാ-വരുന്നേ കാ-ളാ വരുന്നേ/കലപ്പാവരുന്നേ നുകംവരുന്നേ/ കാളാവരുന്നേ തേവീ തിരുതേവീപുന്തേരിക്കണ്ടം പുന്തേരിക്കണ്ടത്തിലാളൂവരുന്നേ കല്ലേലിരിക്കുന്ന കല്ലേരിനണ്ടേ കല്ലെടനീങ്ങി വഴികൊടുനണ്ടേ ആളൂവരുന്നേ കാളാവരുന്നേ കാളാവരുന്നേ കലപ്പാവരുന്നേ തേവീ തിരുതേവീ പുന്തേരിക്കണ്ടം പുന്തേരിക്കണ്ടത്തിലാളൂവരുന്നേ