തെക്കേക്കര വടക്കേക്കര

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

തെക്കേക്കര വടക്കേക്കര

കണ്ണാംതളി മുറ്റത്തൊരു തുമ്പമുളച്ചു

തുമ്പകൊണ്ടമ്പതു തോണി ചമച്ചു

തോണിത്തലക്കലൊരാലുമുളച്ചു

ആലിന്റെ പൊത്തിലൊരുണ്ണി പിറന്നു

ഉണ്ണിക്കു കൊട്ടാനും പാടാനും

തുടിയും തുടിക്കോലും

പറയും പറക്കോലും

പിന്നെ

പൂവേ പോ!പൂവേ പോ!പൂവേ

പൂ വെക്കാം പുണർന്നേക്കാം

പൂങ്കാവിൽ ചെന്നേക്കാം

പൂവൊന്നൊടിച്ചേക്കാം

പൂവൊന്നു ചൂടിയേക്കാം

പൂവേ പോ!പൂവേ പോ!പൂവേ

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=തെക്കേക്കര_വടക്കേക്കര&oldid=20851" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്