തൃക്കാക്കരപ്പന്റെ മുറ്റത്തൊരു തുമ്പ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

തൃക്കാക്കരപ്പന്റെ മുറ്റത്തൊരു തുമ്പ

തുമ്പകൊണ്ടമ്പതു തോണിയും കുത്തി

തോണീടെ കൊമ്പത്തൊരാലുമുളച്ചു

ആലിന്റെ കൊമ്പത്തൊരുണ്ണി പിറന്നു

ഉണ്ണിക്കുകളിക്കാൻ പറയും പറക്കോലും

തുടിയും തുടിക്കോലും വൊള്ളട്ടും മക്കളും

കൂടെപ്പിറന്നു കൂടെപ്പിറന്നു

പൂവേ പൊലിപൂവേ പൊലി

പൂവേ പൊലി പൂവേ