തൃക്കാക്കരപ്പന്റെ മുറ്റത്തൊരു തുമ്പ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

തൃക്കാക്കരപ്പന്റെ മുറ്റത്തൊരു തുമ്പ

തുമ്പകൊണ്ടമ്പതു തോണിയും കുത്തി

തോണീടെ കൊമ്പത്തൊരാലുമുളച്ചു

ആലിന്റെ കൊമ്പത്തൊരുണ്ണി പിറന്നു

ഉണ്ണിക്കുകളിക്കാൻ പറയും പറക്കോലും

തുടിയും തുടിക്കോലും വൊള്ളട്ടും മക്കളും

കൂടെപ്പിറന്നു കൂടെപ്പിറന്നു

പൂവേ പൊലിപൂവേ പൊലി

പൂവേ പൊലി പൂവേ