ഡേവിഡ് ആറ്റൻബറോ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Sir David Attenborough (2003)

സർ ഡേവിഡ് ഫ്രെഡറിക്ക് ആറ്റൻബറോ OM CH CVO CBE FRS (ജനനം 8 May 1926) പ്രമുഖ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രക്ഷേപകനും പ്രകൃതി ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ് .

ഹൌ മേനി പീപ്പിൾ ക്യാൻ ലിവ് ഓൺ പ്ലാനെറ്റ് ഏർത്ത് ?(ബി ബി സി ഹോറിസോൺ, 2009)[തിരുത്തുക]

In the south west of India lies the long narrow coastal state of Kerala. Most of its thirty-two million inhabitants live off the land and the ocean, a rich tropical ecosystem watered by two monsoons a year. It's also one of India's most crowded states - but the population is stable because nearly everybody has small families... At the root of it all is education. Thanks to a long tradition of compulsory schooling for boys and girls Kerala has one of the highest literacy rates in the World. Where women are well educated they tend to chose to have smaller families... What Kerala shows is that you don't need aggressive policies or government incentives for birthrates to fall. Everywhere in the world where women have access to education and have the freedom to run their own lives, on the whole they and their partners have been choosing to have smaller families than their parents. But reducing birthrates is very difficult to achieve without a simple piece of medical technology, contraception. m35s09-m38s21

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=ഡേവിഡ്_ആറ്റൻബറോ&oldid=21564" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്