കുറിച്ച്യരുടെ പദാവലി

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വയനാട്ടിലെ പ്രമുഖമായ ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് കുറിച്യർ . ഇവർ അധികവും മാനന്തവാടി താലൂക്കിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും സാസ്കാരികതലത്തിലും ഇതര ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളേക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ പടയാളികളായിരുന്നു ഇവരുടെ പൂർവ്വികർ. പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വേടവംശത്തെ ആക്രമിച്ച കോട്ടയം- കുമ്പള രാജാക്കൻമാരുടെ പടയാളികളായി വയനാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണു ചരിത്രപരമായി കരുതുന്നത്. മലയാളത്തോട് വളരെ അടുപ്പമുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഭാഷ. ഇവരി ൽ ഏറെ ആളുകളും സ്വന്തം ഭാഷ മറന്നിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാം. സ്വന്തം ഭാഷ മറന്ന ഈ സമൂഹം ഇന്ന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലകളി ലുണ്ടായ പരിണതിയുടെ ഫലമാണ് . പഴയ വ്യവഹാര ലോകത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളായ പദാവലികൾ കാണുക

ഫലകം:Div col begin

അക്ക - ഏട്ടത്തി
 അങ്ങ് - അവിടെ
 അങ്ങ് ദീരത്ത് - വളരെ ദൂരത്ത്
 അടക്കകിരി - അടയ്ക്കാപക്ഷി
 അണ്ണക്കൊട്ടൻ - അണ്ണാൻ
 അത്തായം - അത്താഴം
 അന്നം - മൈന
  അയ് ന് - അത്
  അരിക്കത്തി - അരിവാൾ
  അരിക്കല്ല് - ആലിപ്പഴം
  അരിക്കുമ്മായം - ഉപ്പുകൂണ്
  അറിമ്പാറ – അമ്മിക്കല്ല്
  ആപ്പൻ - ഇളയച്ചൻ
  ആല – തൊഴുത്ത്
  ഇങ്ങോട്ട് വാ - ഇവിടെ വരിക
  ഇല്ലട്ടക്കരി- മച്ചിൽ പുക പറ്റിപ്പിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന കരി
  ഇവന്ത് - അവന്റെ
  ഇവളത് - അവളുടെ
  ഈങ്ങക്കായ് - ഇഞ്ചക്കായ്
  ഈയ്യാംപാറ്റ – ഈയൽ
  ഉണ്ണിക്കാമ്പ് - വാഴപ്പിണ്ടി
  ഉപ്പേരിക്കറി - തോരൻകറി
  ഉമ്മാള് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് - ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം
  ഉമ്മാള്- ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
  ഉമ്മിയുറുമ്പ് - നെയ്യുറുമ്പ്
 ഉറായെ - എട്ടുകാലി
 ഉറുമാങ്കായ് - പേരയ്ക്ക
 ഊടെ -ഇവിട
 ഊടെത്തന്നെ - അടുത്ത്
 എന്താകുന്നു - എന്തു ചെയ്യുന്നു?
 എരക്കോട് - നെല്ലുകുത്തുന്ന പുര
 എറപ്പ – കന്നുകാലികളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന ഒരു മര ഉപകരണം
 എറ്ക്ക് - ഉറുമ്പ്
 എല – ഇല
 എലക്ക - ഉലക്ക
 എലുമ്പ – കഴുകുക
 ഏക്ക് - എനിക്ക്
 ഏച്ച് ല് - വെട്ടിമരം
 ഏണിക്ക് - എഴുന്നേൽക്കുക
 ഏരുകെട്ട് - നിലമുഴൽ
 ഏര് - കാള
 ഒണങ്ങിയെല – ചപ്പുചവറുകൾ (വേസ്റ്റ്)
 ഒയ് ക്കു്ക – വെള്ളം ഒഴിക്കുക
 ഒറക്കം -ഉറക്കം
 ഓടെ - എവിടെ
 കങ്ങ്മ്പാള – കവുങ്ങിൻപാള
 കടച്ചക്ക – പൈനാപ്പിൾ
 കടച്ചൽ – കടച്ചിൽ, വേദന
 കടച്ചല് – വേദന
 കണ്ടം - വയൽ
 കണ്ടച്ചക്ക – ഇടിച്ചക്ക (ചെറുചക്ക)
 കണ്ണഞ്ചേരി - ബുൾബുൾ പക്ഷി
 കൻമെൻ - കല്ലേമുട്ടി (ഒരിനം മീൻ)
 കപ്പിലാണ്ടി - കശുമാങ്ങ
 കയ്പ – പാവയ്ക്ക
 കയ്പ്പക്ക - പാവക്ക
 കരള് - നെഞ്ച്
 കറപ്പ - കറുവ (എടന)
 കറുമൂസ് - പപ്പായ
 കല്യാണചെക്കൻ - വരൻ
 കല്യാണത്തി - വധു
 കളളി - ഇല്ലിക്കൂമ്പ്
 കള് വ് - കഴുക്കോൽ
 കാട്ടി - കാട്ടുപോത്ത്
 കായൽ - മുള
 കാരക്കുണ്ട് - ഉണ്ണിയപ്പം
 കാറ്റ് - വായു
 കാലിചോള - കവളംകാളി(ഒരുപക്ഷി)
 കിരി - തൂക്കനാം കുരുവി, ആറ്റക്കിളി
 കിര് - കുരു, വിത്ത്
 കുടുക്ക – മൺകലം
 കുടുക്കചുള്ള – പച്ചനിറമുള്ള വലിയ കൊക്കുള്ള പക്ഷി
 കുട്ടി - തീരെ ചെറിയ കുട്ടി
 കുട്ടിപ്പാർപ്പ – കടുമുടുങ്ങ, കാക്കച്ചപ്പ്
 കുമ്മായം - കൂണ്
 കൂമൻ - മൂങ്ങ
 കൂളി - പ്രേതം
 കെച്ച – കൊക്ക് (കൊക്കു പക്ഷി)
 കെനിയാണം - കല്യാണം
 കെരയ് - കരച്ചിൽ
 കെരള് - കഴുത്ത്
 കേര – മീൻ കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം
 കൈയില് - തവി
 കൈയ്യെലുമ്പ - കൈകഴുകുക
 കൊടല് - കുടൽ
 കൊട്ട – കുട്ട
 കൊമ്പൻ - മുയൽ
 കൊമ്മ – സദ്യയ്ക്കും മറ്റും അരികഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ട
 കൊവ് - കഴുകൻ
 കോയി - കോഴി
 ക്ലാസ് - ഗ്ലാസ്
 ചക്കക്കിര് - ചക്കക്കുരു
 ചടയ്ക്കുംബട്ടി - മരവാഴ
 ചളി – ചെളി
 ചിമ്മിണി - മണ്ണെണ്ണ
 ചിരി - ചുണ്ട്
 ചീക്ക് - ചീപ്പ്
 ചീരപറിങ്കി - കാന്താരിമുളക്
 ചീരാപ്പ് – ജലദോഷം
 ചീല് - ചൂല്
 ചെക്കൻ - ചെറുപ്പക്കാർ
 ചെപ്പടം - ചെമ്പുകുടം
 ചെറവ - ചെരവ
 ചേട്ടൻ -അണ്ണൻ
 ചേര – ചോര
 ചേറപ്പാമ്പ് - ചേരപ്പാമ്പ്
 ചേല് – തോൾ
 ചൊടി വരത് - ദേഷ്യം വരുന്നു
 ചൊമര് - ഭിത്തി
 ഞറമ്പ് - ഞരമ്പ്
 ഞെണ്ട് - ഞണ്ട്
 ഞേഞ്ഞല് - കലപ്പ
 ഞൗരി - ഞൗരിപ്പലക (വയൽ നിരപ്പാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു)
 തക്കുക – അടിക്കുക
 തടിയൻമീന് - വലിയമീൻ
 തമ്മന്തി - ചമ്മന്തി
 തല ഈര– തലചീകുക
 തലകെട്ടുക – മുടികെട്ടുക
 തലനാറ് - തലമുടി
 താക്കോൽ - താഴ്
 താള് - ചേമ്പ്
 തിന്ന് – തിന്നുക
 തുമ്പ – നെല്ലു സൂക്ഷിക്കാൻ മുള കൊണ്ടു നിർമ്മിക്കുന്ന വലിയ കൂട
 തുള്ളിക്കുത്തിരിക്ക്യ – ഇരിക്കുക, കുന്തംകാലിൽ ഇരിക്കുക
 തൂമ്പ - കൈക്കോട്ട്
 തെരിക – ചുമ്മാട് (പുല്ലു കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത്)
 തെരിക –കലംവെക്കാനായി മുളകൊണ്ട്നിർമ്മിക്കുന്ന ഉപകരണം
 തോടൻ - വട്ടോൻ(ഒരിനം മത്സ്യം)
 തോല് - തോൽ, ത്വക്ക്
 തോള - കക്ഷം
 ദായിക്ക്ന്നത - ദാഹം
 ദീരത്ത്- ദൂരത്ത്
 ധായിലെ - രാവിലെ
 ധാവ് - രാത്രി, അന്തി
 നങ്ങള് – ഞങ്ങൾക
 നാരങ്ങ – ഓറഞ്ച്
 നാ‌വ് - നാക്ക്
 നൂറക്കേങ്ങ് - നൂറക്കിഴങ്ങ് (ഭക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു)
 നെനയ്ക്കുക – തുണി അലക്കുക
 നെരി - കടുവ
 നൊകം - നുകം
 നോക്ക് - നോക്കുക
 പച്ചക്കാപ്പി - മധുരമില്ലാത്ത കാപ്പി
 പച്ചബെള്ള – പച്ചവെള്ളം
 പടഞ്ചക്ക - കൂഴച്ചക്ക
 പടോലം - പടവലം
 പരള് - ചെറിയ ഒരിനം മീൻ
 പറങ്കി - മുളക്
 പാപ്പൻ - ഇളയച്ചൻ
 പായ്ക – ഓടുക
 പാറ്റ - പൂമ്പാറ്റ
 പാൽചൊരം - പാദസരം
 പിട്ട് - പുട്ട്
 പിയ്ക്ക് - പുഴുക്ക്
 പിറ്റ് - പുറ്റ്
 പിറ്റ് കൂണ് -പെരുങ്കൂണ്
 പിലാവ് - പ്ലാവ്
 പില്ല് - വൈക്കോൽ
 പീച്ചത്തി - പിശ്ശാത്തി
 പീടിയ - അങ്ങാടി, കട
 പുള്ള് - പക്ഷി
 പുവുത്തടക്ക – പഴുത്ത അടക്ക
 പൂള – കപ്പ
 പൂളപെയയ്ക്ക് - കപ്പപ്പുഴുക്ക്
 പെടച്ചി - പിടക്കോഴി
 പെരപൊതയ്ക്ക്യ – പുരമേയുക
 പേയ – പുഴ
 പേറ് - പയർ
 പൈക്കുട്ടി - പശുക്കുട്ടി
 പൈയ്യ് - പശു
 പൊകല – പുകയില
  പൊത്ത് - മാളം
 പോക്കാളെ - കാട്ടുപൂച്ച
 പോന്ന് - പോകുക
 പൗത്ത്കൊല – വാഴപ്പഴം
 പ്രാക് - പ്രാവ്
 ബന്ന് - വന്നു
 ബരിക്ക ചക്ക – വരിക്ക ചക്ക
 ബാക്കത്തി - വെട്ടുകത്തി
  ബെരള് - വിരൽ
 ബൈതിനി - വഴുതന
 ബൊള്ളം - വെള്ളം
 മച്ചിച്ചി - നാത്തൂൻ
 മച്ചുനൻ - അളിയൻ, സഹോദരി ഭർത്താവ്
 മച്ചുനൻ - ഭർത്താവിന്റെ അനിയൻ
 മട്ടില് - മടൽ
 മതില് - മുറ്റത്തിനു ചുറ്റും നിര‍മ്മിക്കുന്ന മൺതിട്ട
 മധുരകേങ്ങ് - മധുരകിഴങ്ങ്
 മറത്തൈ - തൈ
 മാമൻ - അമ്മാവൻ
  മാളെ - പെൺക്കുട്ടി
 മിരിക്ക് - മുരിക്കുമരം
 മിറ്റം - മുറ്റം
മിറ്റം - വീട്
 മിറ്റം - വീട്
 മിളി - വയൽ വരമ്പ്
 മിഷി - മുഷി (ഒരിനം മത്സ്യം)
 മീട് - മുഖം
  മീൻകൊത്തി - പൊൻമാൻ
 മുട്ടില് - ഇത്തിൾകണ്ണി
 മുട്ടില് - വാൽമാക്രി
 മെത്തി - ഞെട്ട്
 മെളഞ്ഞി- മുളഞ്ഞിൽ
 മെളഞ്ഞിക്കോൽ - പശക്കോൽ
 മെവ്ക- മെഴുകുക
 മേല് - ശരീരം
 മോണി - വാഴച്ചുണ്ട്
 മോനെ – ആൺക്കുട്ടി
 വട്ടി - വയർ
 വർത്താനം - വർത്തമാനം
 വളം - ചാണകം
 വാതലു - വാതിൽ
  വായക്കണ്ട – വാഴക്കുലയുടെ ഞെട്ട് (കാളാമുണ്ടൻ)
  വില്ല്യച്ഛൻ - മുത്തച്ഛൻ
  വില്ല്യമ്മ – മുത്തശ്ശി
  വെണ്ണി - ചാരം
  വെള്ളറമ്പ് - പുളിയുറുമ്പ്
  വൈനേരം - വൈകുന്നേരം
  വൊള്ളക്കറി - സാംമ്പാർ
  സ്വാസം വിടുന്നോ - ശ്വസിക്കുക

ഫലകം:Div col end

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=കുറിച്ച്യരുടെ_പദാവലി&oldid=20904" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്