കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞി കുറുക്കാ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിക്കുറുക്കാ
നിനക്കെന്തു ബെരുത്തം
എനിക്കന്റേട്ടാ
തലവേദനയും തലക്കുത്തും പനിയും
അയിനെന്തു വൈശ്യം
അതിനുണ്ടു ബൈദ്യം
കണ്ടത്തിൽ പോണം
കക്കിരി പറിക്കണം
കറമുറ തിന്നണം
പാറമ്മൽ പോണം
പറ പറ തൂറണം
കൂക്കി വിളിക്കണം
കൂ കൂ കൂ

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞി_കുറുക്കാ&oldid=9569" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്