കുഞ്ഞപ്പൻ മരംകെട്ടീ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

<poem> കുഞ്ഞപ്പൻ മരംകെട്ടീ ഒരുവളയംവന്നപ്പം കുഞ്ഞപ്പൻ മരംകെട്ടീ ചിറ്റുമരം വന്നപ്പം അന്നല്ലടീ രാജപ്പെണ്ണേ അമ്മിക്കല്ലീച്ചോറുതന്നേ തിന്തിമിതിന്തിമിന്താരോം തിന്തിമിതിന്തിമിന്താരോം കുട്ടിയാടുംമേച്ചടിച്ചൂ തലപ്പാളേൽ കൂലീംകൊണ്ട് അന്നല്ലടീ രാജപ്പെണ്ണേ പാക്കുന്തോട്ടിച്ചോറുതന്നേ ചാലോട്ടുക്കണ്ടംനട്ട് തലപ്പാളേക്കൂലിംകൊണ്ട് അന്നല്ലടീ രാജപ്പെണ്ണേ വെറ്റേമ്മാൻതേച്ചുതന്നേ തിന്തിമിതിന്തിമിന്താരോം

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=കുഞ്ഞപ്പൻ_മരംകെട്ടീ&oldid=6884" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്