കാഞ്ഞിരക്കീഴ്നടുക്കണ്ടം തുണ്ടത്തിൽ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നാടൻ പാട്ട്.


<poem> കാഞ്ഞിരക്കീഴ്നടുക്കണ്ടം തുണ്ടത്തിൽ ആതിച്ചൻ കാളേ വലത്തുംവച്ചൂ ചന്തിരൻകാളേയിടത്തുംവച്ചൂ ഇച്ചാലുപൂട്ടീ മറുചാലുഴുവുമ്പം ചേറും കട്ടയൊടയും പരുവത്തിൽ ചവുട്ടിനിരത്തിയവാച്ചാലും കോരീ വാച്ചാലും കോരീപൊരിക്കോലും കുത്തീ പൊരിക്കോലും കുത്തിയാവാരീവെതപ്പീനാ വാരീവെതച്ചൂമടയുമടപ്പീനാ പിറ്റേന്നൂനേരം വെളുത്തതും തീയതീ മടതുറന്നൂ വെതയും തോത്തീ നെല്ലെല്ലാം കാച്ചൂകുനിയുംപരുവത്തിൽ നെല്ലിന്റെ മൂട്ടിപ്പെരമാവും കാവല്