എന്റെ മകനുണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എന്റെ മകനുണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

കൃഷ്ണാട്ടത്തിനു പോകേണം

കൃഷ്ണാട്ടത്തിനു പോയാൽ പോരാ

കൃഷ്ണൻ തന്നെ കെട്ടേണം

കൃഷ്ണൻ തന്നെ കെട്ട്യാൽ പോരാ

കാളിയമർദ്ദനമാടേണം

കാളിയമർദ്ദനമാട്യാൽ പോരാ

എല്ലുമുറിയെത്തുള്ളേണം

എല്ലുമുറിയെത്തുള്ള്യാൽ പോരാ

സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങേണം

സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങ്യാൽ പോരാ

അമ്മക്കുസമ്മാനിക്കേണം

<<< കൂടുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=എന്റെ_മകനുണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ&oldid=6859" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്