എന്റെ മകനുണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

എന്റെ മകനുണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ

കൃഷ്ണാട്ടത്തിനു പോകേണം

കൃഷ്ണാട്ടത്തിനു പോയാൽ പോരാ

കൃഷ്ണൻ തന്നെ കെട്ടേണം

കൃഷ്ണൻ തന്നെ കെട്ട്യാൽ പോരാ

കാളിയമർദ്ദനമാടേണം

കാളിയമർദ്ദനമാട്യാൽ പോരാ

എല്ലുമുറിയെത്തുള്ളേണം

എല്ലുമുറിയെത്തുള്ള്യാൽ പോരാ

സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങേണം

സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങ്യാൽ പോരാ

അമ്മക്കുസമ്മാനിക്കേണം

<<< കൂടുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=എന്റെ_മകനുണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ&oldid=6859" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്