ഉരുളയെടുത്തിട്ടുരുളിയിലിട്ടു

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഉരുളയെടുത്തിട്ടുരുളിയിലിട്ടു
ഉരുളിയെടുത്തിട്ടുറിമേല് വച്ചു
ഉറിയിലിരുന്നിട്ടുരുളി പിരണ്ടു
ഉരുളയും ഉരളിയും ഉറിയും കൂടി-
തിത്തോം തകൃതോം തറയില് വീണി-
ട്ടുരുളകളങ്ങനെയുരളോടുരുൾ
ഉരുളയുമുരിളിയും ഉരുളോടുരുൾ