ഉരിയരി വേവിച്ചുരുളയുരുട്ടി

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

<<< കൂടുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ


ഉരിയരി വേവിച്ചുരുളയുരുട്ടി
ഉരുളയെടുത്തിട്ടുരുളിയിലിട്ടു
ഉരുളിയെടുത്തിട്ടുറിമേല് വച്ചു
ഉറിയിലിരുന്നിട്ടുരുളി പിരണ്ടു
ഉരുളയുമുരുളിയുമുറിയും കൂടി-
ത്തിത്തോം തകൃതോം തറയില് വീണി-
ട്ടുരുളകളങ്ങനെയുരളോടുരുളുരുൾ
ഉരുളയുമുരുളിയുമുരുളോടുരുളുരുൾ


<<< കൂടുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ