ഉരിയരി വേവിച്ചുരുളയുരുട്ടി

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

<<< കൂടുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ


ഉരിയരി വേവിച്ചുരുളയുരുട്ടി

ഉരുളയെടുത്തിട്ടുരുളിയിലിട്ടു

ഉരുളിയെടുത്തിട്ടുറിമേല് വച്ചു

ഉറിയിലിരുന്നിട്ടുരുളി പിരണ്ടു

ഉരുളയും ഉരളിയും ഉറിയും കൂടി-

തിത്തോം തകൃതോം തറയില് വീണി-

ട്ടുരുളകളങ്ങനെയുരളോടുരുൾ

ഉരുളയുമുരിളിയും ഉരുളോടുരുൾ


<<< കൂടുതൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ