ആത്തോലേ ഈത്തോലേ കുഞ്ഞാത്തോലേ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

<poem> ആത്തോലേ ഈത്തോലേ കുഞ്ഞാത്തോലേ ഞാനൊരു കാരിയം കാണാൻ പോയി കളിയല്ല പൊളിയല്ല കുഞ്ഞാത്താലേ വെള്ളാരം കല്ലിനു വേരിറങ്ങി പത്തായം തിങ്ങി രണ്ടീച്ച ചത്തു ഈച്ചത്തോൽ കൊണ്ടൊരു ചെണ്ട കെട്ടീ കളിയല്ല പൊളിയല്ല കുഞ്ഞാത്താലേ ആലങ്ങാട്ടാലിന്മേൽ ചക്ക കായ്ചൂ കൊച്ചീലഴിമുഖം തീ പിടിച്ചു പഞ്ഞിയെടുത്തിട്ടു തീ കെടുത്തി കളിയല്ല പൊളിയല്ല കുഞ്ഞാത്താലേ കുഞ്ഞിയെറുമ്പിന്റെ കാതുകുത്തീ തെങ്ങു മുറിച്ചു കുരടുമിട്ടൂ കോഴിക്കോട്ടാന തെരുപ്പറന്നു കളിയല്ല പൊളിയല്ല കുഞ്ഞാത്താലേ നൂറ്റുകുടത്തിലും കേറിയാന ആലിങ്കവേലൻ പറന്നുവന്ന് മീശമേലാനയെ കെട്ടിയിട്ടു ആത്തോലേ ഈത്തോലേ കുഞ്ഞാത്തോലേ ഞാനൊരു കളിയാട്ടം കാണാൻ പോയി.

കുറിപ്പ്:ആറ്റുമ്മണമ്മേലെ ഉണ്ണിയാർച്ച എന്ന വടക്കൻ പാട്ടിന്റെ രീതി.