അരയരയോ കിങ്ങിണീയരയോ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഒരു ഞാറുനടീൽ പാട്ട്.


അരയരയോ... കിങ്ങിണീയരയോ...
നമ്മക്കണ്ടം...കാരക്കണ്ടം
കാരക്കണ്ടം നട്ടീടുവേ
അരയരയോ...കിങ്ങിണീയരയോ...
ഓരായീരം... കാളേംവന്ന്
ഓരായീരം...ആളുംവന്ന്
ഓരായീരം വെറ്റകൊടുത്ത്
അരയരയോ കിങ്ങിണീയരയോ
നമ്മക്കണ്ടം കാരക്കണ്ടം
കാരക്കണ്ടം നട്ടീടവേ...

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=അരയരയോ_കിങ്ങിണീയരയോ&oldid=21411" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്