അരയരയോ കിങ്ങിണീയരയോ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഒരു ഞാറുനടീൽ പാട്ട്.


അരയരയോ... കിങ്ങിണീയരയോ...
നമ്മക്കണ്ടം...കാരക്കണ്ടം
കാരക്കണ്ടം നട്ടീടുവേ
അരയരയോ...കിങ്ങിണീയരയോ...
ഓരായീരം... കാളേംവന്ന്
ഓരായീരം...ആളുംവന്ന്
ഓരായീരം വെറ്റകൊടുത്ത്
അരയരയോ കിങ്ങിണീയരയോ
നമ്മക്കണ്ടം കാരക്കണ്ടം
കാരക്കണ്ടം നട്ടീടവേ...

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=അരയരയോ_കിങ്ങിണീയരയോ&oldid=21411" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്