അത്തടത്തിൽ ഇത്തടത്തിൽ

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അത്തടത്തിൽ ഇത്തടത്തിൽ

ഊതിമുളച്ചൊരു കുമ്പളങ്ങ

ഏറങ്ങാട്ടു കരിങ്ങാലിന്മേൽ

ഏറിക്കൂടി കുമ്പളങ്ങ്

കാലില്ലാത്തൊരുണ്യയൻ നായർ

ഏറി മുറിച്ച കുമ്പളങ്ങ

മൂലേലിരിക്കും മുത്തശ്ശ്യമ്മ

നുറുക്കേണം കറി കുമ്പളങ്ങ

വീട്ടിലിരിക്കും അമ്മായി

വിളമ്പേണം കറി കുമ്പളങ്ങ

പടക്കുവിരുതൻ ചാപ്പൻ നായർ

കൂട്ടേണം കറി കുമ്പളങ്ങ

"https://ml.wikiquote.org/w/index.php?title=അത്തടത്തിൽ_ഇത്തടത്തിൽ&oldid=6830" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്