സംക്രമം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ആണ് വിശേഷം

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വള്ളിയോട്ടുചാൽ ശ്രീ ഭദ്രകാളി കലശസ്ഥാനത്ത് വിശേഷാൽ പൂജകളും ഭഗവതിയുടെ പുറപ്പാടും