വിക്കിചൊല്ലുകൾ:കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോർഡ്

വിക്കിചൊല്ലുകൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(വിക്കിചൊല്ലുകൾ:ANB എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം വിക്കിചൊല്ലുകളിലെ കാര്യനിർവാഹകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധപതിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
ഉദാ:അതിവേഗം ഒഴിവാക്കേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക, ഏതെങ്കിലും ലേഖനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുക തുടങ്ങിയവ