പിന്തുടരൽ വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഈ താളിൽ മീഡിയവിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വേർ സ്വതേ നിർമ്മിക്കുന്ന പിന്തുടരൽ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണാം. അവയുടെ പേരുകൾ മീഡിയവിക്കി നാമമേഖലയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥാസന്ദേശങ്ങൾ തിരുത്തി മാറ്റാവുന്നതാണ്.

പിന്തുടരൽ വർഗ്ഗം സന്ദേശത്തിന്റെ പേര് വർഗ്ഗം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം
പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ(1 താ)broken-file-categoryതാളിൽ നിലവിലില്ലാത്ത പ്രമാണത്തിലോട്ട് കണ്ണി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് (നിലവിലില്ലാത്ത പ്രമാണം ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കണ്ണി).
ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ(3 താ)duplicate-args-categoryതാളിൽ ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ അതായത് {{foo|bar=1|bar=2}} അല്ലെങ്കിൽ {{foo|bar|1=baz}} എന്ന രീതിയിൽ.
വികസന ആഴം അധികരിച്ച താളുകൾ(ശൂന്യം)expansion-depth-exceeded-categoryതാളിലെ വികസന ആഴം അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു.
വളരെയധികം ചിലവേറിയ പാഴ്സർ ഫങ്ഷൻ വിളികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ(ശൂന്യം)expensive-parserfunction-categoryനിരവധി വ്യയമേറിയ പാഴ്സർ ഫങ്ഷനുകൾ ( #എങ്കിൽ പോലെയുള്ളവ) താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit കാണുക.
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ(1 വ)hidden-category-categoryഈ വർഗ്ഗത്തിൽ __HIDDENCAT__ ഉള്ളതിനാൽ, താളുകളിലെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ കണ്ണികൾ കാണിക്കുന്ന പെട്ടിയിൽ സ്വതേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല.
സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെട്ട താളുകൾ(ശൂന്യം)index-categoryഈ താളിൽ __INDEX__ എന്ന മാന്ത്രികവാക്ക് ഉണ്ട് (അത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നാമമേഖലയിലും ആണ്), അതുകൊണ്ടിത്, സാധാരണഗതിയിൽ പാടില്ലാത്തതാണെങ്കിലും റോബോട്ടുകളാൽ സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
നോഡ്-എണ്ണം അധികരിച്ച താളുകൾ(ശൂന്യം)node-count-exceeded-categoryതാളിൽ നോഡ്-എണ്ണം അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു.
സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടാത്ത താളുകൾ(18 താ)noindex-categoryഈ താളിൽ __NOINDEX__ എന്ന മാന്ത്രികവാക്ക് ഉണ്ട്, അത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നാമമേഖലയിലും ആണ്, അതുകൊണ്ടിത് റോബോട്ടുകളാൽ സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടില്ല.
Pages with non-numeric formatnum arguments(ശൂന്യം)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
താൾ ഫലകത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു(ശൂന്യം)post-expand-template-argument-categoryഫലകത്തിലേയ്ക്കുള്ള ചരം വികസിപ്പിച്ച ശേഷം ({{{പന}}} പോലെയുള്ള മൂന്ന് കോഷ്ഠകങ്ങളിലെ എഴുത്ത്), താളിന്റെ വലിപ്പം $wgMaxArticleSize എന്നതിലും കൂടുതലായി.
ഫലകം ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വലിപ്പത്തിലും കൂടുതലുള്ള താളുകൾ(ശൂന്യം)post-expand-template-inclusion-categoryഎല്ലാ ഫലകങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, താളിന്റെ വലിപ്പം $wgMaxArticleSize എന്നതിലും കൂടുതലാവുമെന്നതിനാൽ, ചില ഫലകങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.
അവഗണിക്കപ്പെട്ട പ്രദർശന തലക്കെട്ടുകളോടു കൂടിയ താളുകൾ(ശൂന്യം)restricted-displaytitle-ignoredതാളിന്റെ യഥാർത്ഥ തലക്കെട്ടിന് സമാനം അല്ലാത്തതിനാൽ {{DISPLAYTITLE}} എന്ന താൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
Pages which use = as a template(ശൂന്യം)template-equals-categoryThe page contains {{=}} but on this wiki that does not expand to =. This usage is deprecated; a future MediaWiki version will implement {{=}} as a parser function.
ഫലക പുനരാവർത്തന പ്രശ്നമുള്ള താളുകൾ(ശൂന്യം)template-loop-categoryതാളിൽ ഫലകം പുനരാവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഒരു ഫലകം അതിനെ തന്നെ ആവർത്തിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
Pages where the unstrip depth limit is exceeded(ശൂന്യം)unstrip-depth-categoryThe page exceeds the unstrip depth limit.
Pages where the unstrip size limit is exceeded(ശൂന്യം)unstrip-size-categoryThe page exceeds the unstrip size limit.
Pages using Timeline(ശൂന്യം)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
അവലംബത്തിൽ പിഴവുകളുള്ള താളുകൾ(ശൂന്യം)cite-tracking-category-cite-errorഅവലംബം ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിൽ പിഴവുകളുള്ള താളുകളാണ് ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ഉള്ളത്.
എഴുത്തുരീതി പ്രമുഖമാക്കിക്കാട്ടൽ പിഴവുകൾ ഉള്ള താളുകൾ(ശൂന്യം)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(ശൂന്യം)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(5 താ)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated score attributes(ശൂന്യം)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages which use score(ശൂന്യം)score-use-categoryThese pages use the Score extension.
Pages with score rendering errors(ശൂന്യം)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
TemplateStyles stylesheets with errors(ശൂന്യം)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(ശൂന്യം)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
കൂട്ടസന്ദേശ സ്വീകരണി പട്ടികകൾ(ശൂന്യം)massmessage-list-categoryഈ താൾ, കൂട്ടസന്ദേശ അനുബന്ധത്തിനുള്ള സ്വകരണി പട്ടികയാണ്.
യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന അനുമതി ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ(1 പ്ര)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseപ്രമാണത്തിൽ യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന അനുമതി ഫലകം ഇല്ല.
യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന വിവരണം ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ(1 പ്ര)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionപ്രമാണത്തിൽ യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന വിവരദായക ഫലകം അല്ലെങ്കിൽ വിവരണ മണ്ഡലം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല.
യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന നിർമ്മിതി വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ(1 പ്ര)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorപ്രമാണത്തിൽ യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന വിവരദായക ഫലകം അല്ലെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവിന്റെ വിവരങ്ങളുടെ മണ്ഡലം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല.
യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന സ്രോതസ്സ് വിവരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ(1 പ്ര)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceപ്രമാണത്തിൽ യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന വിവരദായക ഫലകം അല്ലെങ്കിൽ സ്രോതസ്സ് വിവരമണ്ഡലം പൂരിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല.
യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന പേറ്റന്റ് ഇല്ലാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ(ശൂന്യം)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentപ്രമാണത്തിൽ യന്ത്രത്തിനു വായിക്കാനാവുന്ന പേറ്റന്റ് ഫലകം ഇല്ല.
മാത് പിഴവുകളോട് കൂടിയ താളുകൾ(ശൂന്യം)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Pages with math render errors(ശൂന്യം)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages that use a deprecated format of the chem tags(ശൂന്യം)math-tracking-category-mhchem-deprecationPages in this category use a deprecated format of the chem tags
Pages that use a deprecated format of the math tags(ശൂന്യം)math-tracking-category-texvc-deprecationPages in this category use a deprecated format of the math tags
സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവുകളോട് കൂടിയ താളുകൾ(ശൂന്യം)scribunto-common-error-categoryതാളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഘടകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ പിഴവുണ്ടായി.
സ്ക്രൈബുണ്ടോ ഘടകങ്ങളിൽ പിഴവുണ്ട്(ശൂന്യം)scribunto-module-with-errors-categoryഘടത്തിൽ ഒരു പിഴവുണ്ട്.
Pages with unresolved properties(ശൂന്യം)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference വിക്കിഡേറ്റ properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a വിക്കിഡേറ്റ item(ശൂന്യം)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a വിക്കിഡേറ്റ item.
ഗ്രാഫുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ(ശൂന്യം)graph-tracking-category<graph> റ്റാഗ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താൾ.
കാലഹരണപ്പെട്ട വേഗ 1.0 ഗ്രാഫ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ(ശൂന്യം)graph-obsolete-categoryഈ താളിൽ ഉള്ള <graph> റ്റാഗ് പതിപ്പ് 2-ലേക്ക് പുതുക്കേണ്ടാതാണ്.
പൊട്ടിയ ഗ്രാഫുകളുള്ള താളുകൾ(ശൂന്യം)graph-broken-categoryഈ താളിൽ അസാധുവായ ഉപയോഗമുള്ള <graph> റ്റാഗ് ഉണ്ട്.
ഭൂപടത്തോടു കൂടിയ താളുകൾ(ശൂന്യം)kartographer-tracking-categoryഭൂപടം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താൾ
പൊട്ടിയ ഭൂപടങ്ങളുള്ള താളുകൾ(ശൂന്യം)kartographer-broken-categoryഈ താളിൽ അസാധുവായ ഭൂപട ഉപയോഗമുണ്ട്
ISBN മാജിക് കണ്ണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ(3 താ)magiclink-tracking-isbnThis page uses ISBN magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
RFC മാജിക് കണ്ണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ(ശൂന്യം)magiclink-tracking-rfcThis page uses RFC magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
PMID മാജിക് കണ്ണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ(ശൂന്യം)magiclink-tracking-pmidThis page uses PMID magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:പിന്തുടരൽവർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്