ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 49Q
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 09:04, 11 മാർച്ച് 2020 (19 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 0
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 4
  • ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്: അതെ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
az.wikipedia.org09:04, 11 മാർച്ച് 2020പുതിയ അംഗത്വം(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: Qadağan olunmuş istifadəçi adına görə
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
0
en.wikipedia.org09:04, 11 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org09:04, 11 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org09:04, 11 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0