ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: !
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 17:44, 16 മാർച്ച് 2015 (6 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 93
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
en.wikipedia.org17:44, 16 മാർച്ച് 2015തറവാട് വിക്കി(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: account either compromised or belongs to the vandal known as User:Marytrott
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
93
"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:കേന്ദ്രീകൃത_അംഗീകാരം/!" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്