ഏറ്റവുമധികം താളുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ചലച്ചിത്രങ്ങൾ‏‎ (141 അംഗങ്ങൾ)
 2. വിവരണം നൽകാത്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (121 അംഗങ്ങൾ)
 3. വ്യക്തികൾ‏‎ (83 അംഗങ്ങൾ)
 4. ന്യായം‏‎ (49 അംഗങ്ങൾ)
 5. നാടൻ പാട്ടുകൾ‏‎ (42 അംഗങ്ങൾ)
 6. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ‏‎ (34 അംഗങ്ങൾ)
 7. പ്രമേയങ്ങൾ‏‎ (33 അംഗങ്ങൾ)
 8. Subtemplates of Template Convert‏‎ (25 അംഗങ്ങൾ)
 9. ശൈലികൾ‏‎ (23 അംഗങ്ങൾ)
 10. സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടാത്ത താളുകൾ‏‎ (18 അംഗങ്ങൾ)
 11. Academic degree user templates‏‎ (15 അംഗങ്ങൾ)
 12. ഉപയോക്തൃപെട്ടികൾ‏‎ (15 അംഗങ്ങൾ)
 13. വിക്കി ചൊല്ലുകൾ യന്ത്രങ്ങൾ‏‎ (14 അംഗങ്ങൾ)
 14. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (14 അംഗങ്ങൾ)
 15. ഉള്ളടക്കം‏‎ (12 അംഗങ്ങൾ)
 16. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 17. കൃഷിപ്പാട്ടുകൾ‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 18. ഭാഷാജ്ഞാനം ml‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 19. Wikipedia protected templates‏‎ (9 അംഗങ്ങൾ)
 20. അന്യഭാഷ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ‏‎ (9 അംഗങ്ങൾ)
 21. വിക്കി ചൊല്ലുകൾ പരിപാലനം‏‎ (8 അംഗങ്ങൾ)
 22. ഓണപ്പാട്ടുകൾ‏‎ (8 അംഗങ്ങൾ)
 23. ജന്തുജാലം‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 24. അനുക്രമണികകൾ‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 25. Interwiki link templates‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 26. മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിക്കി ചൊല്ലുകാർ‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 27. പ്രകൃതിസ്നേഹികളായ ഉപയോക്താക്കൾ‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 28. Wikipedia documentation pages‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 29. വിക്കിപീഡിയനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 30. Pages using deprecated source tags‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 31. മതപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 32. വിവരണം നൽകിയിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 33. ഉപയോക്താക്കളുടെ താല്പര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫലകങ്ങൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 34. സാഹിത്യം‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 35. ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 36. Chinese calendar templates‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 37. Belgium subdivision infobox templates‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 38. ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 39. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 40. കല‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 41. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 42. Medicine navbox footer templates‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 43. സഹായക താളുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 44. ISBN മാജിക് കണ്ണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 45. Templates generating hCalendars‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 46. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 47. ഇന്ത്യൻ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 48. സങ്കീർണമായ ഫലകങ്ങൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 49. വിക്കിചൊല്ലുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 50. ഉപയോക്താക്കളുടെ വിക്കിതാല്പര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫലകങ്ങൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)