ഏറ്റവുമധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:18, 23 മേയ് 2022 -ന്‌ ആണ്‌.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Sisterproject‏‎ (234 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 2. ഫലകം:വിക്കിപീഡിയ‏‎ (230 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 3. ഫലകം:Prettyurl‏‎ (202 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 4. ഫലകം:Fmbox‏‎ (134 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 5. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം‏‎ (129 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 6. ഫലകം:Template other‏‎ (128 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 7. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2‏‎ (128 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 8. ഫലകം:വിവരണം‏‎ (127 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 9. ഫലകം:Documentation‏‎ (118 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 10. ഫലകം:Wikipedia‏‎ (59 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 11. ഫലകം:Navbox‏‎ (48 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 12. ഫലകം:Navbar‏‎ (48 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 13. ഫലകം:Transclude‏‎ (48 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 14. ഫലകം:പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ‏‎ (34 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 15. ഫലകം:Userbox‏‎ (33 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 16. ഫലകം:അക്ഷരമാലാസൂചിക/നിറം2‏‎ (29 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 17. ഫലകം:അക്ഷരമാലാസൂചിക/നിറം1‏‎ (29 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 18. ഫലകം:Softredirect‏‎ (28 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 19. ഫലകം:Userbox-level‏‎ (27 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 20. ഫലകം:Tl‏‎ (26 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 21. ഫലകം:ശൈലികൾ‏‎ (26 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 22. ഫലകം:Commons‏‎ (26 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 23. ഫലകം:ശൈലീസൂചിക‏‎ (24 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 24. ഫലകം:Ombox/core‏‎ (24 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 25. ഫലകം:Ombox‏‎ (23 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 26. ഫലകം:Wiktionary‏‎ (19 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 27. ഫലകം:Namespace detect‏‎ (17 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 28. ഫലകം:Documentation subpage‏‎ (17 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 29. ഫലകം:Mbox‏‎ (16 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 30. ഫലകം:Cat handler‏‎ (14 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 31. ഫലകം:Bot‏‎ (13 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 32. ഫലകം:Languages‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 33. ഫലകം:Ambox/core‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 34. ഫലകം:Pp-meta‏‎ (10 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 35. ഫലകം:Ambox‏‎ (10 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 36. ഫലകം:User ml‏‎ (10 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 37. ഫലകം:BoxTop‏‎ (10 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 38. ഫലകം:BoxBottom‏‎ (10 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 39. ഫലകം:Pp-template‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 40. ഫലകം:Nowrap‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 41. ഫലകം:Imbox‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 42. ഫലകം:·‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 43. ഫലകം:ശരി‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 44. ഫലകം:Subtemplate‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 45. ഫലകം:വിക്കിഗ്രന്ഥശാല‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 46. ഫലകം:Babel‏‎ (7 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 47. ഫലകം:Wikisource‏‎ (7 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 48. ഫലകം:User ml-0‏‎ (7 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 49. ഫലകം:Image other‏‎ (7 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 50. ഫലകം:Purge‏‎ (7 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)