ഏറ്റവും ചുരുക്കം പ്രാവശ്യം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:18, 23 മേയ് 2022 -ന്‌ ആണ്‌.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ദൂരെ ദൂരെ ഒരു കൂടു കൂട്ടാം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 2. ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 3. മുഹമ്മദ്‌ ഖാതമി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 4. പൗർണ്ണമിക്കാവ്‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 5. ശൈലികൾ/ജ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 6. സംക്രമം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ആണ് വിശേഷം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 7. ചിന്ത‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 8. പ്ലേറ്റോ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 9. കുറിച്ച്യരുടെ പദാവലി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 10. ആദിവാസി പദകോശം - കാട്ടുനായ്ക്കർ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 11. ഭാഷ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 12. തുമ്പപ്പൂവേ പൂത്തിരളേ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 13. ചൊല്ലിക്കൊട്‌, നുള്ളിക്കൊട്‌, തല്ലിക്കൊട്‌, തള്ളിക്കള‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 14. ആതിരച്ചടങ്ങുകൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 15. റോബർട്ട് ഗ്രീൻ ഇംഗർസോൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 16. ഖുർആനിലെ ശാസ്ത്രമൊഴികൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 17. കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞി കുറുക്കാ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 18. പൂ പൊലി പൊലി‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 19. സംസ്കൃതം പഴമൊഴികൾ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 20. നെല്ലിക്ക‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 21. ഭ്രമരം‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 22. 7ന്ത് േഡ‏‎ (ഒരു പതിപ്പ്)
 23. പട്ടണപ്രവേശം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 24. കുടിവെള്ളച്ചൊല്ലുകൾ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 25. ഗാന്ധിനഗർ സെക്കന്റ് സ്ട്രീറ്റ്‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 26. ഗംഗയുണർത്തു പാട്ട്‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 27. കൂപയന്ത്രഘടികാന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 28. പുതുക്കോട്ടയിലെ പുതുമണവാളൻ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 29. ദഗ്ദ്ധപത്രന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 30. കൂപമണ്ഡൂകന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 31. സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 32. കഞ്ഞി‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 33. സംഖ്യാശബ്ദകോശം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 34. സൂകരപ്രസവന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 35. ശൈലികൾ/ബ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 36. ശൈലികൾ/ആ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 37. കടങ്കഥകൾ വിഷയാനുസാരം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 38. കാകദന്തഗവേഷണന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 39. ഘുണാക്ഷരന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 40. ഘടീയന്ത്രന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 41. ഷാനി പ്രഭാകരൻ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 42. വലിയങ്ങാടി‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 43. അടിമ‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 44. പിൻഗാമി‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 45. ഘടദീപികാന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 46. മാടമ്പി‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 47. അധപതനം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 48. ഒരു സന്ദേശം കൂടി‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 49. പെഴ്സി ബിഷ് ഷെല്ലി‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)
 50. കരകങ്കണന്യായം‏‎ (2 പതിപ്പുകൾ)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:കുറഞ്ഞ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്