വെബ്കണ്ണികൾ തിരയുക

Jump to navigation Jump to search

"*.wikipedia.org" പോലുള്ള വൈൽഡ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌.
പിന്തുണയുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (ഒന്നും നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സ്വതേയുള്ള http:// ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്).

വെബ്കണ്ണികൾ തിരയുക
"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:കണ്ണികൾ_തിരയുക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്