ഏറ്റവുമധികം അന്തർവിക്കികളുള്ള താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:18, 23 മേയ് 2022 -ന്‌ ആണ്‌.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്‏‎ (83 അന്തർവിക്കികൾ)
 2. പ്രധാന താൾ‏‎ (83 അന്തർവിക്കികൾ)
 3. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ‏‎ (59 അന്തർവിക്കികൾ)
 4. മഹാത്മാ ഗാന്ധി‏‎ (56 അന്തർവിക്കികൾ)
 5. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ‏‎ (55 അന്തർവിക്കികൾ)
 6. ഓസ്കാർ വൈൽഡ്‏‎ (55 അന്തർവിക്കികൾ)
 7. അബ്രഹാം ലിങ്കൺ‏‎ (53 അന്തർവിക്കികൾ)
 8. വില്യം ഷേക്സ്പിയർ‏‎ (53 അന്തർവിക്കികൾ)
 9. സോക്രട്ടീസ്‏‎ (52 അന്തർവിക്കികൾ)
 10. കൺഫ്യൂഷ്യസ്‏‎ (52 അന്തർവിക്കികൾ)
 11. ആൽബർട്ട് കാമ്യു‏‎ (51 അന്തർവിക്കികൾ)
 12. സ്നേഹം‏‎ (50 അന്തർവിക്കികൾ)
 13. സൗഹൃദം‏‎ (50 അന്തർവിക്കികൾ)
 14. ഹിറ്റ്‌ലർ‏‎ (48 അന്തർവിക്കികൾ)
 15. മരണം‏‎ (46 അന്തർവിക്കികൾ)
 16. ബൈബിൾ‏‎ (46 അന്തർവിക്കികൾ)
 17. യേശു‏‎ (46 അന്തർവിക്കികൾ)
 18. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ‏‎ (46 അന്തർവിക്കികൾ)
 19. ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ‏‎ (46 അന്തർവിക്കികൾ)
 20. ചാർളി ചാപ്ലിൻ‏‎ (45 അന്തർവിക്കികൾ)
 21. ചൈനീസ് ചൊല്ലുകൾ‏‎ (44 അന്തർവിക്കികൾ)
 22. തോമസ് ആൽ‌വ എഡിസൺ‏‎ (44 അന്തർവിക്കികൾ)
 23. ദൈവം‏‎ (44 അന്തർവിക്കികൾ)
 24. കാലം‏‎ (43 അന്തർവിക്കികൾ)
 25. രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ‏‎ (43 അന്തർവിക്കികൾ)
 26. ഗൗതമബുദ്ധൻ‏‎ (43 അന്തർവിക്കികൾ)
 27. വിവാഹം‏‎ (43 അന്തർവിക്കികൾ)
 28. ജർമ്മൻ ചൊല്ലുകൾ‏‎ (42 അന്തർവിക്കികൾ)
 29. പുസ്തകങ്ങൾ‏‎ (41 അന്തർവിക്കികൾ)
 30. സ്ത്രീ‏‎ (41 അന്തർവിക്കികൾ)
 31. ഇംഗ്ലീഷ് പഴമൊഴികൾ‏‎ (41 അന്തർവിക്കികൾ)
 32. ഫ്രഞ്ച് പഴമൊഴികൾ‏‎ (41 അന്തർവിക്കികൾ)
 33. ചെഗുവേര‏‎ (40 അന്തർവിക്കികൾ)
 34. ശാസ്ത്രം‏‎ (40 അന്തർവിക്കികൾ)
 35. ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്‌വേ‏‎ (40 അന്തർവിക്കികൾ)
 36. പാബ്ലോ പിക്കാസോ‏‎ (39 അന്തർവിക്കികൾ)
 37. ചാൾസ് ബോദ്‌ലെയർ‏‎ (38 അന്തർവിക്കികൾ)
 38. അറബി പഴമൊഴികൾ‏‎ (37 അന്തർവിക്കികൾ)
 39. അമ്മ‏‎ (37 അന്തർവിക്കികൾ)
 40. ഖലീൽ ജിബ്രാൻ‏‎ (37 അന്തർവിക്കികൾ)
 41. ജലാലുദീൻ റൂമി‏‎ (37 അന്തർവിക്കികൾ)
 42. ബെർതോൾഡ് ബ്രെഹ്ത്‏‎ (36 അന്തർവിക്കികൾ)
 43. ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക‏‎ (36 അന്തർവിക്കികൾ)
 44. ഇറ്റാലിയൻ ചൊല്ലുകൾ‏‎ (35 അന്തർവിക്കികൾ)
 45. ഖുർആൻ‏‎ (34 അന്തർവിക്കികൾ)
 46. ഹോർഹെ ലൂയി ബോർഹെ‏‎ (34 അന്തർവിക്കികൾ)
 47. ആരോഗ്യം‏‎ (34 അന്തർവിക്കികൾ)
 48. നായ‏‎ (32 അന്തർവിക്കികൾ)
 49. പൂച്ച‏‎ (31 അന്തർവിക്കികൾ)
 50. സാൽവദോർ ദാലി‏‎ (31 അന്തർവിക്കികൾ)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)