അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 07:49, 29 ജൂൺ 2022 -ന്‌ ആണ്‌.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Subtemplates of Template Convert‏‎ (25 അംഗങ്ങൾ)
 2. സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടാത്ത താളുകൾ‏‎ (18 അംഗങ്ങൾ)
 3. Academic degree user templates‏‎ (15 അംഗങ്ങൾ)
 4. ഉപയോക്തൃപെട്ടികൾ‏‎ (15 അംഗങ്ങൾ)
 5. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (14 അംഗങ്ങൾ)
 6. വിക്കി ചൊല്ലുകൾ യന്ത്രങ്ങൾ‏‎ (14 അംഗങ്ങൾ)
 7. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 8. ഭാഷാജ്ഞാനം ml‏‎ (10 അംഗങ്ങൾ)
 9. Wikipedia protected templates‏‎ (9 അംഗങ്ങൾ)
 10. Interwiki link templates‏‎ (7 അംഗങ്ങൾ)
 11. Wikipedia documentation pages‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 12. പ്രകൃതിസ്നേഹികളായ ഉപയോക്താക്കൾ‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 13. മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിക്കി ചൊല്ലുകാർ‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 14. വിക്കിപീഡിയനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 15. Pages using deprecated source tags‏‎ (5 അംഗങ്ങൾ)
 16. Chinese calendar templates‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 17. ഉപയോക്താക്കളുടെ താല്പര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫലകങ്ങൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 18. ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 19. വിവരണം നൽകിയിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങൾ‏‎ (4 അംഗങ്ങൾ)
 20. 2010 Convert unit subtemplates‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 21. Belgium subdivision infobox templates‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 22. ISBN മാജിക് കണ്ണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 23. Medicine navbox footer templates‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 24. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 25. Templates generating hCalendars‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 26. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 27. ഉപയോക്താക്കളുടെ വിക്കിതാല്പര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫലകങ്ങൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 28. ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 29. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ വിദഗ്‌ധരായ ഉപയോക്താക്കൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 30. സങ്കീർണമായ ഫലകങ്ങൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 31. Date mathematics templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 32. Documentation subpages without corresponding pages‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 33. Image with comment templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 34. Location map by country templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 35. Medical external link templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 36. Non-free Wikipedia file copyright tags‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 37. Template documentation‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 38. Templates generating microformat dates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 39. United States highway infobox templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 40. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 41. Wikipedia image copyright templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 42. Wikiquote‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 43. മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ളവ‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 44. വിക്കി ചൊല്ലുകളിൽ ഉറങ്ങുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 45. വിക്കി ചൊല്ലുകൾ കാര്യനിർവാഹകർ‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 46. വ്യക്തമായ രാഷ്ടീയം ഉള്ള വ്യക്തി‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 47. 1200-ൽ കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 48. 190-ൽ കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 49. 20-ൽ കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 50. Astronomy templates‏‎ (ഒരു അംഗം)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്