അവശ്യ ഫലകങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 15:59, 25 സെപ്റ്റംബർ 2021 -ന്‌ ആണ്‌.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Userbox-level‏‎ (27 കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:Cat handler‏‎ (14 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:Languages‏‎ (11 കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:·‏‎ (9 കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:Subtemplate‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:Image other‏‎ (7 കണ്ണികൾ)
 7. ഫലകം:Convert/Dual/LoffAoffDxSoffT‏‎ (6 കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Chinese calendar/doc‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Country showdata‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:Don't edit this line‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Informative template‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:License migration‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Location map/Info‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Navbox with columns‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Spaces‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:Asbox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Convert/numdisp‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Em‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Ifsubst‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Non-free media‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:POTD default‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:Side box‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:Tlf‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Tnull‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:User da-2‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:User info‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:User it-1‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:·w‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകം:,‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 30. ഫലകം:-‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 31. ഫലകം:2min‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 32. ഫലകം:Anchor‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 33. ഫലകം:Ar icon‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 34. ഫലകം:Asbox/stubtree/2‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 35. ഫലകം:Blood bin‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 36. ഫലകം:Bull‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 37. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 38. ഫലകം:Cl‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 39. ഫലകം:Color‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 40. ഫലകം:Convert‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 41. ഫലകം:Coord‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 42. ഫലകം:DMCA‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 43. ഫലകം:Div col begin‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 44. ഫലകം:Div col end‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 45. ഫലകം:Emergency-bot-shutoff‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 46. ഫലകം:En icon‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 47. ഫലകം:Enzyme navs‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 48. ഫലകം:Error‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 49. ഫലകം:Flagicon‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 50. ഫലകം:Goal‏‎ (ഒരു കണ്ണി)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_ഫലകങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്