അവശ്യ താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 07:49, 29 ജൂൺ 2022 -ന്‌ ആണ്‌.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഡ‏‎ (38 കണ്ണികൾ)
 2. വിക്കിചൊല്ലുകൾ:ബാബേൽ‏‎ (38 കണ്ണികൾ)
 3. വർഗ്ഗം:ബാബേൽ - ഉപയോക്താക്കൾ ഭാഷയനുസരിച്ച്‏‎ (38 കണ്ണികൾ)
 4. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഖ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 5. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഘ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 6. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ങ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 7. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഝ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 8. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ട‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 9. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഠ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 10. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഢ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 11. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ണ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 12. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഥ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 13. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഫ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 14. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/റ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 15. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ള‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 16. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഴ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 17. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ/ഷ‏‎ (37 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ‏‎ (35 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Userbox-level‏‎ (27 കണ്ണികൾ)
 20. ശൈലികൾ/ഋ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 21. ശൈലികൾ/ഏ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 22. ശൈലികൾ/ഐ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 23. ശൈലികൾ/ഔ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 24. ശൈലികൾ/ഖ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 25. ശൈലികൾ/ഗ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 26. ശൈലികൾ/ഘ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 27. ശൈലികൾ/ങ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 28. ശൈലികൾ/ഛ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 29. ശൈലികൾ/ഝ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 30. ശൈലികൾ/ഞ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 31. ശൈലികൾ/ട‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 32. ശൈലികൾ/ഠ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 33. ശൈലികൾ/ഡ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 34. ശൈലികൾ/ഢ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 35. ശൈലികൾ/ണ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 36. ശൈലികൾ/ഥ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 37. ശൈലികൾ/ഫ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 38. ശൈലികൾ/യ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 39. ശൈലികൾ/ര‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 40. ശൈലികൾ/റ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 41. ശൈലികൾ/ള‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 42. ശൈലികൾ/ഴ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 43. ശൈലികൾ/ഷ‏‎ (26 കണ്ണികൾ)
 44. ഫലകം:Cat handler‏‎ (14 കണ്ണികൾ)
 45. ഫലകം:Languages‏‎ (11 കണ്ണികൾ)
 46. ഫലകം:·‏‎ (9 കണ്ണികൾ)
 47. സഹായം:Interlanguage links‏‎ (9 കണ്ണികൾ)
 48. ഫലകം:Subtemplate‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 49. വർഗ്ഗം:Wikipedians by language‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 50. വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപീഡിയർ‏‎ (7 കണ്ണികൾ)

പഴയ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikiquote.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്